1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 6

1Сизде биреуню биреуге къажау иши болуп, ол сыйлыланы сюдюне тюйюл, иймансызланы сюдюне къалай киреди? 2Сыйлыла бу дуниягъа сюд этериклерин билмеймисиз? Дуниягъа сюдню сиз этерик эсегиз, сора сиз магъанасы аз ишлеге сюд этерге тийишли къалай тюйюлсюз? 3Биз мёлеклеге сюд этеригибизни билмеймисиз? Жашау ишлеге сюд этерге уа бегирек да болаллыкъсыз. 4Сиз а, жашауда сюдлюк ишлеригиз болгъан заманда, жамауатда магъанасы болмагъанланы кесигизге сюдюлеге саласыз. 5Муну сизге айып этип айтама: кесини къарындашларыны араларын айырырча бир акъыллы адам къалай жокъду арагъызда? 6Алай а къарындаш къарындаш бла сюдюге киреди, иймансызланы аллында окъуна! 7Кеси арагъызда сюдлюк ишлеригиз болгъаны уа, ол сизге бек учузлукъду. Сиз зулмулукъгъа тёзсегиз иги тюйюлмю эди? Сиз эркинликсиз къалсагъыз иги тюйюлмю эди? 8Алай а сиз кесигиз зулму этесиз эм сыйырасыз, къарындашларыгъызгъа окъуна алай этесиз. 9Неда тюзлюклю болмагъанла Аллахны Патчахлыгъындан юлюшлю болмазлыкъларын билмеймисиз? Алданмагъыз: не саякъ жюрюучюле, не идоллагъа табыныучула, не зийначыла, не эр киши бла жатышыучу эр кишиле, 10Не гудучула, не жутла, не ичгичиле, не ачы тиллиле, не жыртхычла Аллахны Пат чахлыгъындан юлюшлю боллукъ тюйюлдюле. 11Сизден да бир къауумла аллайла эдиле; алай а жууулгъансыз, сыйлы этилгенсиз, Раббийибиз Масих Иссаны аты бла эм Аллахыбызны Нюрю бла ариуланнгансыз. 12Мен хар затны да этерге эркинме, хайырлы уа хар зат да тюйюлдю. Мен хар затны да этерге эркинме, алай а бир зат да манга бийлик этерге керек тюйюлдю. 13Аш къарын ючюндю, къарын да аш ючюндю; алай а Аллах аланы экисин да жокъ этерикди, чархларыбыз а саякълыкъ ючюн тюйюл, Раббий ючюндю, Раббий да чарх ючюндю. 14Аллах Раббийни тиргизгенди, Кесини кючю бла бизни да тиргизирикди. 15Сизни чархларыгъыз Масихни санлары болгъанын билмеймисиз? Алай бла, Масихни санларын сыйырып, аланы саякъ тиширыугъа санламы этейим? Чыртда угъай! 16Неда саякъ тиширыугъа къошулгъан, аны бла бирге бир чарх болуп къалгъанын билмеймисиз? Нек десегиз: «Экиси бир чарх боллукъдула», – деп айтылгъанды. 17Раббийге къошулгъан а Раббий бла бир нюрдю. 18Саякълыкъдан къачыгъыз; адам этген хар гюнях чархындан тышындады, саякъ а кесини чархына къажау гюнях этеди. 19Сизни чархларыгъыз, сиз Аллахдан алгъан, Ол сизде жашагъан Сыйлы Нюрню юйю болгъанын эмда сиз кесигизге ие болмагъаныгъызны билмеймисиз? 20Нек десегиз сиз уллу багъа бла сатып алыннгансыз. Ол себепден чархларыгъыз бла эм нюрлеригиз бла Аллахха махтау салыгъыз. Была Аллахдандыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\