1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 7

1Ол сиз манга жазгъан затланы юсюнден а адамны тиширыугъа тиймегени игиди. 2Алай а, саякълыкъгъа тюшмез ючюн, хар эр кишини кесини къатыны болсун, хар тиширыуну да кесини эри болсун. 3Эр къатынын кереклисича жаратып ариу кёрсюн, аны кибик къатын да эрине алай этсин. 4Къатын кесини чархына эркин тюйюл дю, алай а эр эркинди; аны кибик эр да кесини чархына эркин тюйюлдю, алай а къатын эркинди. 5Ыразылыкъ бла, бир кесек заманнга, ораза тутар эм тилек этер ючюн болмаса, бир-биригизден артха турмагъыз; андан сора уа, сизни тыйгъысызлыгъыгъыз бла шайтан сизни терилтмез ючюн, дагъыда бирге болугъуз. 6Алай болгъанлыкъгъа муну мен эркинликча айтама, буйрукъча айтмайма. 7Нек десегиз битеу адамла менича болурларын сюеме; алай а хар кимни Аллахдан анга берилген фахмусу барды, биреу алай этеди, башхасы уа башха тюрлю этеди. 8Некяхсызлагъа бла башсыз къатынлагъа уа: алагъа менича къалсала игиди деп айтама; 9Кеслерин тыяллыкъ тюйюл эселе уа, некяхлы болсунла; нек десегиз жаннгандан эсе, некяхлы болгъан игиди. 10Некяхлары болгъанлагъа уа мен буйрукъ этмейме, Раббий буйрукъ этеди: къатын эринден айырылмасын. 11Айырылса уа, некяхсыз къалыргъа неда кесини эри бла жарашыргъа керекди. Эр да къатынын къоймасын. 12Болсада Раббий угъай, мен айтама: къарындашны къатыны ийманлыладан тюйюл эсе, ол къатын а аны бла жашаргъа ыразы эсе, ол къарындаш аны къоймасын. 13Эри ийманлы болмагъан къатын да, эри аны бла жашаргъа ыразы эсе, эринден чыкъмасын. 14Нек десегиз ийманлы болмагъан эр ийманлы къатыны бла сыйлы этиледи, ийманлы болмагъан къатын да ийманлы эри бла сыйлы этиледи. Алайсыз сизни сабийлеригиз таза болмаз эдиле, энди уа сыйлыдыла. 15Ийманлы болмагъан айырылыргъа сюе эсе уа, айырылсын. Алай эсе къарындаш неда эгеч байламлы тюйюлдюле. Бизни жарашыулукъгъа чакъыргъанды Аллах. 16Къатын, сен эринги къутхармазлыгъынгы къайдан билесе? Неда сен, эр, къатынынгы къутхармазлыгъынгы къайдан билесе? 17Алай а хар ким да Аллах анга шарт этгенча эм Раббий чакъыргъанча этсин; мен битеу жамауатлада алай буюрама. 18Биреу сюннет этилгенден сора чакъырылгъан эсе, сюннетсиз болургъа кюрешмесин; сюннетсиз чакъырылгъан эсе, сюннет этдирмесин. 19Сюннетлилик да, сюннетсизлик да бошду, алай а бары да Аллахны фарызларын тутуудады. 20Хар ким не болумда чакъырылгъан эсе, ол болумда къалсын. 21Сен къул болуп чакъырылгъан эсенг да, жунчума; азат болаллыкъ эсенг а, игисинден хайырлан. 22Нек десенг Раббийни чакъырыуун алгъан заманында къул болгъан адам, Раббийни азатыды; аны кибик азат болуп чакъырылгъан да Масихни къулуду. 23Сиз уллу багъа бла сатып алыннгансыз: адамлагъа къул болмагъыз. 24Къарындашла, хар ким не болумда чакъырылгъан эсе, Аллахны аллында ол болумда къалсын. 25Некяхлы болмагъанланы юсюнден мени Раббийден буйругъум жокъду, алай а Раббийден Анга тюз болургъа мархамат алгъаным кибик, акъыл юйретеме. 26Бусагъатдагъы къыйынлыкъгъа кёре, адамны алай къалгъанын игиге санайма. 27Сен къатынынга къошулупмуса? Айырылыуну излеме. Къатынсызмы къалгъанса? Къатын излеме. 28Алай а къатын алсанг да, гюнях этерик тюйюлсе. Къыз эрге барса да, гюнях этерик тюйюлдю. Алай а аллайланы бу дунияда къайгъылары боллукъду, мен а сизни ол къайгъыладан сакъларгъа сюеме. 29Къарындашла, мен сизге айтама: энди заман къысхады. Мындан ары къатынлары болгъанла болмагъанлача, 30Жилягъанла да жилямагъанлача, къууаннганла да къууанмагъанлача, сатып алгъанла да алмагъанлача, 31Бу дуниядан хайырланнганла да хайырланмагъанлача болургъа керекдиле. Нек десегиз бу дунияны сыфаты озуп барады. 32Мен а сизни къайгъысыз болуругъузну сюеме. Къатын алмагъан адам Раббийни къалай ыразы этейим деп, Раббийни ишлерини къайгъысын этеди. 33Къатыны болгъан а, къатынымы къалай ыразы этейим деп, бу дунияны ишлерини къайгъысын этеди. Эрге баргъан тиширыуну бла къызны да башхалыгъы барды: 34Эрге бармагъан, чархы бла да, нюрю бла да сыйлы болур ючюн Раббийни къалай ыразы этейим деп, Раббийни ишлерини къайгъысын этеди. Эри болгъан а, эрими къалай ыразы этейим деп, бу дунияны ишлерини къайгъысын этеди. 35Муну сизге хайыргъа айтама, сизге бугъоула салыр ючюн айтмайма, алай а сиз ариу хал бла тохтамай жубанчсыз Раббийге къуллукъ этер ючюн айтама. 36Кесини жетген къызы алай къалгъаны анга ушагъыусузгъа санагъан а, къалай сюе эсе, алай этсин, гюнях этерик тюйюлдю; аллайла эрге барсынла. 37Алай а кереклиси болуп жунчумай, кеси жюрегинден арсарсыз къаты эмда сюйгенича этерге эркин болуп, кесини жюрегинден къызын некяхсыз сакъларгъа таукел болгъан, иги этеди. 38Ол себепден кесини къызын эрге берген иги этеди, бермеген а андан да иги этеди. 39Къатын, аны эри сауда, эрине закон бла байланыпды. Аны эри ёлсе уа, кимге сюйсе да барыргъа эркинди, алай а Раббийни болгъанладан болсун ансы. 40Алай а башсыз къатын, мени фикириме кёре алай къалса, андан да насыплыды; мен а Аллахны Нюрю менде да барды деп ойлашама.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\