1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 8

1Идоллагъа этилген къурманланы этлерини юсюнден биз билебиз; нек десегиз бизни барыбызны да билимибиз барды. Алай а билим адамны эсирик этеди, сюймеклиг’а нюр жанындан ёсдюреди. 2Мен бир зат билеме деп ойлашхан адам, ол билирге кереклисича алыкъа бир зат да билмейди; 3Алай а Аллахны сюйген адамны Аллах биледи. 4Алай бла идоллагъа этилген къурманланы этлерин ашауну юсюнден, дунияда идол бош зат болгъанын эм бир Аллахдан башха аллах болмагъанын биз билебиз. 5Кёкде да, жерде да аллах атлы затла бар эселе да – кертиси да мажюсю аллахла кёпдюле, «Раббий» деп аталгъанла да кёпдюле, – 6Бизде уа бир Аллах Атады, хар зат да Анданды, биз да Аны ючюн барбыз; эм Раббий Масих Исса да бирди, хар зат да Аны юсю бла жаратылгъанды, биз да Аны юсю бла жашайбыз. 7Алай а бу билим барысында жокъду. Бир къауумла эндиге дери окъуна, идоллагъа берилген жюреклеринден, эт ашагъан заманларында, аны идоллагъа этилген къурманны этине санайдыла эм аланы жюреклери къарыусуз болгъаны себепли, харам болады. 8Аш бизни Аллахха жууукълашдырмайды: ашай эсек да, бизге бир зат да къошулмайды; ашамай эсек да, бир затыбыз да къорамайды. 9Алай а сакъ болугъуз, сизни бу эркинлигигиз ийманы къарыусузлагъа чырмаулукъ этмесин. 10Нек десенг сен, билиминг болуп тургъанлай, идоллагъа къурман этилген жерде столда олтургъанынгы биреу кёрсе, сора аны къарыусуз жюреги идоллагъа этилген къурманны этин ашаргъа тартмазмы? 11Сора сени билимингден, Масих аны ючюн ёлген, ийманы къарыусуз къарындаш жоюллукъду! 12Ол халда къарындашлагъа къажау гюнях этип эм аланы къарыусуз жюреклерин бузуп, сиз Масиххе къажау гюнях этесиз. 13Ол себепден, аш мени къарындашыма чырмау бола эсе, къарындашыма чырмау болмаз ючюн ёмюрде да эт ашарыкъ тюйюлме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\