1 КОРИНФЛИЛЕГЕ 9

1Абустол тюйюлмеми мен? Азат тюйюлмеми мен? Раббийибиз Масих Иссаны кёрмегенмеми мен? Сизни Раббийникиле болгъаныгъыз мени ишим тюйюлмюдю? 2Башхалагъа мен абустол тюйюл эсем да, сизге уа абустолма; нек десегиз сизни Раббийникиле болгъаныгъыз мени абустоллугъуму мухуруду. 3Ма буду мени терслегенледен кесими къоруулауум. 4Неда бизни ашаргъа бла ичерге эркинлигибиз жокъмуду? 5Неда жашау нёгерге ийманлы тиши рыуладан бир къатын алыргъа, башха абустоллача, Раббийни къарындашларыча эм Кефача эркинлигибиз жокъмуду? 6Неда жангыз мени бла Барнабанымы жокъду ишлемезге эркинлигибиз? 7Бир заманда да къайсы аскерчи хакъсыз кесин тутуп къуллукъ этеди? Жюзюм бахча салып, аны кёгетлеринден ашамагъан кимди? Сюрюу кютюп, андан сют ичмеген кимди? 8Мен муну жаланда адамланы оюмлары бламы айтама? Таурат да алай айтмаймыды? 9Мусаны Таурат Законунда: «Ындыр басхан ёгюзню ауузун байлама», – деп жазылгъанды. Ёгюзлени къайгъысынмы этеди Аллах? 10Огъесе бегирек да бизни ючюнмю айтады? Алай бу бизни ючюн жазылгъанды; нек десегиз сабан сюрген адам, умут бла сюрюрге керекди, ындыр этген да сакълагъанын алыр умут бла этерге керекди. 11Биз сизде нюр урлукъ сепген эсек, сора сизден материал хайыр жыйсакъ, ол уллу затмыды? 12Башхаланы сизде бу эркинликлери бар эсе, бизни уа бегирек да жокъмуду? Алай болгъанлыкъгъа биз бу эркинлик бла хайырланмагъанбыз, алай а, Масихни Хайыр Хапарына бир тюрлю чырмау салмаз ючюн, хар неге да тёзебиз. 13Табыныучу юйде къуллукъ этиучюле ары келтирилген затладан ашап жашагъанларын, къурман этилиучю жерде жумуш этиучюле да андан юлюш алгъанларын билмеймисиз? 14Хайыр Хапарны жайгъанлагъа да Хайыр Хапарны билдириулеринден хайырланып жашаргъа Раббий алай буюргъанды. 15Алай а мен бир да аллай зат бла хайырланмагъанма. Жазгъаным а манга да алай болсун деп тюйюлдю; нек десегиз биреу мени махтаууму жокъ этгенден эсе, манга ёлсем игиди. 16Мен Хайыр Хапарны жая эсем, мени махтаныр затым жокъду; нек десегиз ол мени бек керекли борчумду. Хайыр Хапарны жаймай эсем а, манга – къайгъы! 17Аны кесим сюйюп эте эсем, саугъа аллыкъма; кесим сюйюп этмей эсем а, жаланда манга берилген къуллукъну толтурама. 18Сора мени саугъам неди? Масихни юсюнден Хайыр Хапарны хакъсыз жайып, Хайыр Хапарны жайыуда манга берилген эркинликден хайырланмауумду. 19Ол себепден барындан да азат болуп тургъанымлай, андан да кёп адам табар ючюн кесими барына да къул этгенме. 20Иудейлилени табар ючюн, иудейлилеге иудейлича болгъанма. Кесим Тауратны Закону бла байланмагъанлай, Закон бла байланнганланы табар ючюн, алагъа Закон бла байланнган адамча болгъанма. 21Мен, Аллахны аллында законсуз тюйюл, алай а Масихни Законуну оноуунда болгъанымлай, Закону болмагъанланы табар ючюн Закону болмагъан адамча болгъанма. 22Къарыусузланы табар ючюн, къарыусузлагъа къарыусузча болгъанма. Бир да болмаса да бир къауумларын къутхарыр ючюн, барысына да барысыча болгъанма. 23Быланы барын да Хайыр Хапарны жайыуну ишине къатышыр мурат бла, Хайыр Хапар ючюн этеме. 24Стадионда чапханла бары да чабып, саугъа уа биреу алгъанын билмеймисиз? Сиз саугъа алырча чабыгъыз! 25Битеу кюрешгенле хар неден кеслерин тыядыла: ала чиририк таж алыр ючюн алай этедиле, биз а ёмюрлюк таж алыр ючюн этебиз. 26Ол себепден мен жалгъан затха чапханча чапмайма, сермешгеним а жаланда хауаны урургъа тюйюлдю. 27Алай а, башхалагъа ууаз берип, кесим а тийишлисиз къалмаз ючюн, чархымы бойсундурама эм къул этеме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\