1 АХИЯ 1

1Жашау Сёзню юсюнден, башындан башлап болгъанны, бизни эшитгенибизни, кеси кёзлерибиз бла кёргенибизни, къарагъаныбызны эм бизни къолларыбыз тийип сезгенни билдиребиз. 2Жашау ачыкъ кёрюннгенди, биз аны кёрдюк эмда анга шагъатлыкъ этебиз. Атада болуп бизге кёрюннген ёмюрлюк Жашауну сизге билдиребиз. 3Сизни да бизни бла бирикмеклигигиз болур ючюн, биз кёргенибизни эм эшитгенибизни сизге билдиребиз. Бизни бирикмеклигибиз да Ата бла эм Аны Уланы Масих Исса блады. 4Сизни къууанчыгъыз толу болур ючюн, быланы сизге жазабыз. 5Сора ма, биз Андан эшитген эм сизге билдирген Хайыр Хапар: Аллах жарыкъды, Анда бир тюрлю къарангылыкъ жокъду. 6Бизни Аны бла бирикмеклигибиз барды деп айтып, къарангыда жюрюй эсег’а, биз ётюрюк айтабыз эм хакъ кертиге кёре жашамайбыз. 7Аны жарыкъда болгъаны кибик, жарыкъда жюрюй эсег’а, бир-бирибиз бла бирикмеклигибиз барды эм Аны Уланы Масих Иссаны къаны бизни хар гюняхдан тазалайды. 8Гюняхыбыз жокъду дей эсег’а, кесикесибизни алдайбыз эм бизде хакъ керти жокъду. 9Гюняхларыбызны айтып ачыкъ эте эсек а, сора, Ол ышаннгылы эм тюзлюклю болгъаны себепли, бизни гюняхларыбызны кечер эмда бизни хар тюрлю аманлыкъдан тазалар. 10Биз гюнях этмегенбиз дей эсег’а, сора Аны ётюрюкчю этебиз эм бизде Аны сёзю жокъду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\