1 АХИЯ 2

1Сабийлерим! Быланы сизге сиз гюнях этмез ючюн жазама; гюнях этген адам бар эсе уа, тюзлюклю Масих Исса Атаны аллында бизни Ёкюлюбюздю. 2Ол бизни гюняхларыбызны эм жаланда бизни гюняхларыбызны тюйюл, алай а битеу дунияны гюняхларын да кечдирген къурманды. 3Биз Аны таныгъаныбызны уа Аны фарызларын тутханыбыздан билебиз. 4«Мен Аны таныйма», – деп, алай а Аны фарызларын тутмагъан адам, ол ётюрюкчюдю эм анда хакъ керти жокъду; 5Аны сёзюн тутхан адамда уа Аллахны сюймеклиги керти тамам болгъанды: биз Анда болгъаныбызны уа, муну бла билебиз. 6„Жашауум Аллахдады“ деген адам Исса жюрюген жолда жюрюрге керекди. 7Сюйюлюннгенле! Сизге жангы фарыз жазмайма, алай а ауалдан сизде болгъан буруннгу фарызны жазама; буруннгу фарыз а ол сиз алгъындан эшитген сёздю. 8Алай а аны юсюне жангы фарыз да жазама сизге. Муну хакъ керти болгъаны Масихде да, сизде да кёрюнеди. Нек десегиз къарангылыкъ кетеди, керти жарыгъ’а энди жарыйды. 9Жарыкъдама деп айтып, къарындашын а кёрюп болмагъан адам энтда къарангылыкъдады. 10Къарындашын сюйген адам жарыкъда турады эм башхаланы абындырмайды. 11Къарындашын кёрюп болмагъан адам а къарангылыкъдады эм къарангыда жюрюйдю, къайры баргъанын да билмейди; нек десегиз къарангылыкъ аны кёзлерин сокъур этгенди. 12Сабийле, сизге жазама, нек десегиз Аны атыны хурметинден сизни гюняхларыгъыз кечилгендиле. 13Атала, сизге жазама, нек десегиз сиз башланнгандан бери Болуп Тургъанны таныгъансыз. Жашла, сизге жазама, нек десегиз сиз ибилисни хорлагъансыз. Балала, сизге жазама, нек десегиз сиз Атаны таныгъансыз. 14Атала, мен сизге жазгъанма, нек десегиз сиз башланнгандан бери Болуп Тургъанны таныгъансыз. Жашла, мен сизге жазгъанма, нек десегиз сиз кючлюсюз, Аллахны сёзю сизде жашайды, сиз ибилисни да хорлагъансыз. 15Бу дунияны да, бу дунияда болгъан затланы да сюймегиз, бу дунияны сюйген адамда Атаны сюймеклик жокъду. 16Нек десегиз битеу бу дунияда болгъан: гюняхлы табийгъатны талпыгъаны, кёзлени талпыгъаны эмда жашау ёхтемлик Атадан тюйюлдюле, алай а бу дуниядандыла. 17Бу дуния да, аны талпыгъаны да озуп кетеди, Аллахны буйругъун толтургъан а ёмюрде да жашайды. 18Балала! Ахыргъы заманды. Эмда Масиххе къаршчы келликди деп, сиз эшитгенигиз кибик, энди уа Масиххе къаршчыла кёп чыкъгъандыла. Ахыргъы заман болгъанын а биз андан билебиз. 19Ала бизден чыкъгъандыла, алай а бизникиле тюйюл эдиле; нек десегиз ала бизникиле болсала эди, бизни бла къалыр эдиле. Алай а аланы бизден чыкъгъанлары ала бири да бизни болмагъанын кёргюзтгенди. 20Алай а сиз Сыйлы Нюрден майланнгансыз эм нени да билесиз. 21Мен сизге сиз хакъ кертини билмейсиз деп жазмагъанма, алай а сиз аны билесиз, бир ётюрюк да хакъ кертиден болмагъанын билесиз деп жазгъанма. 22Иссаны Масих болгъанын къабыл этмей къойгъан адам ётюрюкчю тюйюл эсе, ётюрюкчю кимди? Атаны да, Уланын да къабыл этмеген Масиххе къаршчы олду. 23Уланын ачыкъ къабыл этмеген хар ким Атадан да къуруду, Уланын ачыкъ къабыл этген адамда уа Ата да барды. 24Алай бла, ауалдан эшитгенигиз сизде болуп турсун; ауалдан эшитгенигиз сизде болуп турса уа, сора сиз да Уланда эм Атада болуп турурсуз. 25Масихни ант сёз бла бизге берирге айтханы уа ёмюрлюк жашауду. 26Мен быланы сизни терилтгенле ючюн жазгъанма. 27Алай а, сиз Масихден алгъан майланыу сизде болуп турады эм сизни киши юйретир кереклигиз да жокъду; алай а сизни хар неге да юйретген ол майланыу жалгъан тюйюл, керти болгъаны себепли, ол сизни юйретгени кибик, Масихде болуп туругъуз. 28Энди уа, сабийле, Масихде туругъуз; Ол кёрюннген заманда, бизни таукеллигибиз болсун эм, Ол келгенде, Аны аллында айыплы болмайыкъ. 29Сиз Аны тюзлюклю болгъанын биле эсегиз, тюзлюк этген хар ким Андан туугъанын да билигиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\