1 АХИЯ 3

1Къарачыгъыз, бизге Аллахны сабийлери аталыр ючюн, Ата бизни къалай бек сюйгенди! Керти да алайбыз. Дуния Аны танымагъаны себепли, бизни да танымайды. 2Сюйюлюннгенле! Биз энди Аллахны сабийлерибиз, алай а не боллугъубуз алыкъа ачыкъ болмагъанды. Масих ачылгъан заманда Аны кибик боллугъубузну билебиз анса; нек десегиз Аны болгъаны кибик кёрлюкбюз. 3Эм Масиххе бу ышаныуу болгъан хар адам, Масих таза болгъаны кибик, кесин тазалайды. 4Гюнях этген хар адам законсузлукъ этеди; гюнях законсузлукъду. 5Масих бизни гюняхларыбызны Кесини боюнуна алыр ючюн келгенин эм Анда гюнях болмагъанын сиз билесиз. 6Анда болуп тургъан адам гюнях этмейди; гюнях этиучю адам Аны кёрмегенди эм Аны танымагъанды. 7Сабийле! Сизни бир киши да терилтмесин. Масих тюзлюклю болгъаны кибик, тюзлюк этген адам да тюзлюклюдю. 8Гюнях этген адам ибилисденди; нек десегиз бек алгъа ибилис гюнях этгенди. Ол себепден а Аллахны Уланы ибилисни ишлерин бузар ючюн келгенди. 9Аллахдан туугъан адам гюнях этмейди, нек десегиз Аны урлугъу ол адамда болуп турады; Аллахдан туугъаны себепли ол гюнях этерге болаллыкъ тюйюлдю. 10Аллахны сабийлери эм ибилисни сабийлери былай таныладыла: тюзлюк этмеген эм кесини къарындашын сюймеген ким болсада Аллахдан тюйюлдю. 11Нек десегиз сиз алгъындан эшитген хапар ма буду: бир-бирибизни сюейик. 12Ибилисден болуп, кесини къарындашын ёлтюрген Къабил кибик болмайыкъ. Аны уа не ючюн ёлтюргенди? Кесини ишлери аман болгъаны ючюн, къарындашыны ишлери уа тюзлюклю болгъаны ючюн ёлтюргенди. 13Къарындашларым, дуния сизни кёрюп болмай эсе, мынга сейирсинмегиз. 14Биз, къарындашларыбызны сюйгенибиз ючюн, ёлюмден жашаугъа кёчгенибизни билебиз. Къарындашын сюймеген ёлюмде къалады. 15Кесини къарындашын сюймеген хар адам адам ёлтюрюучю мурдарды; адам ёлтюрюучюню уа кесинде болуп тургъан ёмюрлюк жашауу болмагъанын сиз а билесиз. 16Биз сюймекликни не болгъанын Масих бизни ючюн Кесини жанын бергенинден ангылайбыз. Биз да къарындашларыбыз ючюн жаныбызны аямазгъа керекбиз. 17Бу дунияда жетишимлиги болуп, кесини къарындашыны уа керекли болгъанын кёрюп, андан кесини жюрегин жапхан адамда уа Аллахны сюймеклиги къалай болур? 18Сабийлерим! Сёз бла неда тил бла тюйюл, алай а иш бла эм кертилик бла сюейик. 19Алай бла биз хакъ кертиден болгъаныбызны билебиз эм бизни жюрегибиз бизни терслей эсе да, Аллахны аллында жюреклерибизни ырахат этебиз. 20Нек десегиз Аллах бизни жюрегибизден уллуду эм барын да биледи. 21Сюйюлюннгенле! Бизни жюрегибиз бизни терслемей эсе, бизни Аллахха жууукълашыргъа таукеллигибиз барды 22Эм не тилесек да, Андан аллыкъбыз, нек десегиз Аны фарызларын тутабыз эмда Ол ыразы болгъан затланы этебиз. 23Аны фарызы уа буду: биз Аны Уланы Масих Иссаны атына ийнаныргъа эм, Ол бизге фарыз этгени кибик, бир-бирибизни сюергеди. 24Аллахны фарызларын тутхан адам, Аллахда жашайды, Аллах да ол адамда жашайды. Аллах бизде жашагъанын, Ол бизге берген Нюрден билебиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\