1 АХИЯ 4

1Сюйюлюннгенле! Хар тюрлю нюрге ийнанып къалмагъыз, алай а нюрлени Аллахдан болгъанларын сынагъыз. Нек де сегиз дунияда кёп жалгъан файгъамбарла чыкъгъандыла. 2Аллахны Нюрюн былай билигиз: адам чархы бла келген Масих Иссаны ачыкъ къабыл этген нюр Аллахданды. 3Чархы бла келген Масих Иссаны ачыкъ къабыл этмеген нюр а Аллахдан тюйюлдю, алай а ол Масиххе къаршчыны нюрюдю. Сиз аны келлигин эшитгенсиз, ол а энди бу дуниядады. 4Сабийле! Сиз Аллахдансыз эм жалгъан файгъамбарланы хорлагъансыз; нек десегиз Ол сизде болгъан, бу дунияда болгъандан уллуду. 5Ала бу дуниядандыла, аны себепли бу дуния айтханча айтадыла, бу дуния да алагъа тынгылайды. 6Биз Аллахданбыз; Аллахны таныгъан бизге тынгылайды; Аллахдан болмагъан адам бизге тынгыламайды. Хакъ кертини Нюрюн эмда ажашыуну нюрюн а аны бла айырып таныйбыз. 7Сюйюлюннгенле! Бир-бирибизни сюейик; нек десегиз сюймеклик Аллахданды, сюймеклиги болгъан хар адам Аллахдан туугъанды эм Аллахны таныйды. 8Сюймеген адам, Аллахны танымайды, нек десегиз Аллах сюймекликди. 9Аллах бу дуниягъа Кесини жангыз Уланын, биз Аны юсю бла жашау алыр ючюн ийгени бла, Аллахны сюймеклиги бизге ачылгъанды. 10Аллахны биз сюймегенбиз, алай а бизни Ол сюйгенди эм бизни гюняхларыбызны кечдирген къурманнга Кесини Уланын ийгенди; сюймеклиг’а ма олду. 11Сюйюлюннгенле! Аллах бизни алай сюйген эсе, сора биз да бир-бирибизни сюерге керекбиз. 12Аллахны бир киши бир заманда кёрмегенди. Биз бир-бирибизни сюе эсег’а, сора Аллах бизде жашайды, Аны сюймеклиги да бизде толу барды. 13Биз Анда жашагъаныбызны, Ол да бизде жашагъанын, Ол бизге Кесини Нюрюнден бергени бла билебиз. 14Ата Уланын Къутхарыучу этип дуниягъа ийгенин биз кёргенбиз эм мынга шагъатлыкъ этебиз. 15Исса Аллахны Уланы болгъанын ким ачыкъ къабыл этсе, Аллах ол адамда, ол да Аллахда жашайды. 16Биз да Аллахны бизге болгъан сюймеклигин билгенбиз эм ол сюймекликге ийнаннганбыз. Аллах сюймекликди, сюймекликде жашагъан адам Аллахда жашайды, Аллах да ол адамда жашайды. 17Сюймеклик бизде алай толулукъгъа жетгенинден, бизни къыямат кюннге таукеллигибиз барды; нек десегиз Масих къалай эсе, биз да дунияда алайбыз. 18Сюймекликде къоркъуу жокъду, алай а толу сюймеклик къоркъууну къыстайды. Нек десегиз къоркъууда азап барды; къоркъгъан адам сюймекликден жетишимли тюйюлдю. 19Биз сюебиз, нек десегиз Аллах бизни алгъа сюйгенди. 20«Мен Аллахны сюеме», – деп кесини къарындашын а кёрюп болмагъан адам ётюрюкчюдю. Нек десегиз кесини кёре тургъан къарындашын сюймеген ол кеси кёрмеген Аллахны уа къалай сюяллыкъды? 21«Аллахны сюйген кесини къарындашын да сюйсюн» деген фарызны биз Масихден алгъанбыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\