1 АХИЯ 5

1Иссаны Масих болгъанына ийнаннган хар адам Аллахдан туугъанды. Туудургъанны сюйген хар адам Андан туугъанны да сюеди. 2Биз Аллахны сабийлерин сюйгенибизни уа, Аллахны сюйюп, Аны фарызларын тутханыбыздан билебиз. 3Нек десегиз биз Аны фарызларын тутсакъ, ол Аллахны сюймекликди. Аны фарызлары уа къыйын тюйюлдюле. 4Нек десегиз Аллахдан туугъан хар адам бу дунияны хорлайды. Бу дунияны хорлагъан бу хорлауубуз а бизни ийманыбызды. 5Исса Аллахны Уланы болгъанына ийнаннган адамдан башха ким хорлайды бу дунияны? 6Ол суу бла эм къан бла Келген Масих Иссады. Жангыз суу бла тюйюл, алай а суу бла эм къан бла келгенди. Анга шагъат лыкъ этген Нюрдю; нек десегиз Нюр хакъ кертиди. 7Нек десегиз кёкде шагъатлыкъ этгенле ючдюле: Ата, Сёз, Сыйлы Нюр. Быланы ючюсюню да болуму бирди. 8Жерде да шагъатлыкъ этгенле ючдюле: Нюр, суу, къан. Была ючюсю да бир затны юсюнден шагъатлыкъ этедиле. 9Биз адамны шагъатлыгъын къабыл эте эсек, Аллахны шагъатлыгъы уа андан уллуду; нек десегиз ол а Аллах Кесини Уланыны юсюнден этген шагъатлыкъды. 10Аллахны Уланына ийнаннганны кесини кесинде шагъатлыгъы барды. Аллахха ийнанмагъан, Аны ётюрюкчю сунады; нек десегиз Аллах Кесини Уланыны юсюнден этген шагъатлыкъгъа ийнанмагъанды. 11Бу шагъатлыкъ мындан болады: Аллах бизге ёмюрлюк жашау бергенди, бу жашау а Аны Уланындады. 12Аллахны Уланы анда бар болгъанны жашауу барды, Аллахны Уланы анда болмагъанны жашауу жокъду. 13Мен быланы сизге, Аллахны Уланыны атына ийнаннганлагъа, Аллахны Уланына ийнаныуугъуз бла, сизни ёмюрлюк жашауугъуз болгъанын сиз билир ючюн жазгъанма. 14Ма, бизни Аны аллында къаллай таукеллигибиз барды: Аны буйругъуна кёре, биз Андан не тилесек да, Ол бизге тынгылайды. 15Биз Андан не тилесек да, Ол бизге тынгылагъанын билгенибизге кёре уа, Андан тилегенлерибизни алгъаныбызны да билебиз. 16Къарындашы ёлюмге тийишли болмагъан гюнях этгенин кёрген адам, аны ючюн тилек этсин; Аллах да ёлюмге тийишли болмагъан гюнях этген къарындашха жашау берир. Барды ёлюмге тийишли гюнях, аны ючюн тилек этсин демейме. 17Хар тюрлю аман иш гюняхды, алай а ёлюмге тийишли болмагъан гюнях да барды. 18Аллахдан туугъан адам гюнях этмегенин биз билебиз; алай а Аллахдан туугъан Масих аны сакълайды, ибилис анга тиймейди. 19Биз Аллахдан болгъаныбызны эм битеу дуния ибилисни оноуунда тургъанын билебиз. 20Эмда Аллахны Уланы келип, биз хакъ керти Аллахны билир ючюн бизге акъыл бергенин билебиз. Биз хакъ керти Аллахдабыз эмда Аны Уланы Масих Иссадабыз. Ол а хакъ керти Аллахды эм ёмюрлюк жашауду. 21Сабийле! Кесигизни идолладан сакълагъыз. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\