1 ПЕТЕР 1

1Масих Иссаны абустолу болгъан мен Петерден Понтда, Галатияда, Кападокияда, Асияда эм Битинияда жайылгъан киргинчилеге салам болсун! 2Нюрден сыйлыланыу бла, сёзге тынгылаугъа эм Масих Иссаны къаны бла бюркюлюуге, Аллах Ата алгъындан билип сайлагъанлагъа: сизге шафауат бла ырахатлыкъ кёп болсун. 3Бизни Раббийибиз Масих Иссаны Аллахына эм Атасына шукур болсун! Ол Кесини уллу мархаматы бла бизни жангыдан туудургъанды. Масих Иссаны ёлгенледен тиргизип, бизни керти ышаныугъа, 4Бузулмазлыкъ, айыпсыз, чиримезлик мюлк юлюшге жетдиргенди. Ол мюлк юлюш сизге кёкледе сакъланады. 5Сиз ахыр заманда ачылыргъа хазыр болгъан къутхарылыугъа Аллахны кючю бла, ийнаныуугъузну юсю бла сакъланнганласыз. 6Аны себепли энди тюрлю сыналыуладан бираз къыйналыргъа керек эсегиз да, къууаныгъыз. 7Алай бла сизни сыналгъан ийманыгъыз Масих Иссаны келлик заманында сизге махтау, хурмет эм уллулукъ тапдырыр. Ол ийманыгъыз от бла сыналгъан эсе да жоюлгъан алтындан да багъалыды. 8Масихни уа кёрмегенлей сюесиз эм Аны эндиге дери да кёрмей эсегиз да, Анга ийнаныу бла айтылынмагъанча уллу махтаулу къууанч бла къууанасыз. 9Алай бла ийманыгъызны муратына – жанларыгъызны къутхарылыууна жетесиз. 10Файгъамбарланы тинтип излеулери да бу къутхарылыуну юсюнден эди. Ала сизге буюрулгъан шафауатны келлигин алгъындан билип айтхандыла. 11Масихни алада болгъан Нюрю Масихни азап чегеригин эм аны ызындан махтаулу боллугъун алгъындан билдирген заманда, ала ол Нюр къайсы эм не заманны кёргюзтгенин тинтип къарагъандыла. 12Кёкледен ийилген Сыйлы Нюр бла Хайыр Хапарны айтханланы энди сизге билдиргенлерини хайыры, аланы кеслерине тюйюл, сизге жарагъаны алагъа ачыкъ болгъанды. Бу затлагъа уа мёлекле да къараргъа талпыйдыла. 13Ол себепден, акъылыгъызны ишге хазыр тутуп, сагъайып туругъуз, Масих Иссаны келиую бла сизге бериллик шафауатха толу ышаныгъыз. 14Айтылгъанны этген сабийле кибик, билмей тургъан заманыгъызда сизде болгъан алгъыннгы тыйгъычсызлыкълагъа кёре этмегиз, 15Алай а, сизни чакъыргъан Сыйлыдан юлгю алып, кесигиз да хар ишигизде да сыйлы болугъуз; 16Нек десегиз Китапда: «Сыйлы болугъуз, нек десегиз Мен сыйлыма», – деп жазылгъанды. 17Хар кимни ишлерине кёре бет этип къарамай хукму этген Аллахха «Атабыз» дей эсегиз, сора хаух дунияда айланнган кезиуюгюзню Аллахдан къоркъуу бла ашырыгъыз. 18Аталарыгъыздан сизге берилген фана жашаудан, сиз, кюмюш неда алтын кибик чиририк затла бла угъай, 19Алай а къыяусуз эм таза къозуну къаны кибик, Масихни багъалы къаны бла жулуннганыгъызны билигиз. 20Масих а дуния жаратылырдан да алгъа жораланнганды, алай а ахыр заманлада сизни ючюн келгенди. 21Аны ёлгенледен тиргизип, Анга махтау берген Аллахха Аны юсю бла ийнанасыз. Алай бла ийнаныуугъуз эм ышаныуугъуз Аллаххады. 22Нюрню юсю бла хакъ кертиге боюн салып жанларыгъызны тазалагъансыз, кёзбау суз къарындаш сюйюуге жетгенсиз, алай бла таза жюрекден бир-биригизни сюйгенлей туругъуз. 23Сиз чиририк урлукъдан тюйюл, алай а чиримезлик урлукъдан, Аллахны керти эм ёмюрде да болуп турлукъ сёзюню юсю бла жангыдан туугъанласыз. 24Нек десегиз «хар тюрлю чарх ханс кибикди, адамны хар тюрлю махтауу да хансда гюл кибикди. Ханс къуруйду, аны гюлю да агъады; 25Раббийни сёзю уа ёмюрде да турады». Ол сёз а бу сизге билдирилген Хайыр Хапарды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\