1 ПЕТЕР 2

1Алай бла хар аманлыкъны, хар хыйлачылыкъны, эки бетлиликни, зарлыкъны, хар тюрлю аман айтыуну къоюп, 2Жангы туугъан сабийле кибик, Аллахны таза сютге ушагъан сёзюн сюйюгюз, аны бла, ёсюп, къутхарылыугъа жетерсиз. 3Нек десегиз Раббийни ахшылыгъын сиз сынагъансыз. 4Анга – адамла сансыз этген, алай а Аллах сайлагъан, багъалы, тири Ташха – жууукълашыгъыз. 5Кесигиз да, тири ташла кибик, кесикесигизден нюр юй къурагъыз; алай бла сиз, Масих Иссаны юсю бла Аллахны ыразы этерча, нюр къурманла этер ючюн, Аллахха сыйлы къуллукъ этиучюле болурсуз. 6Нек десегиз Китапда: «Ма, Мен Сионда сайланнган багъалы мюйюшню баш ташын салама; Анга ийнаннган айыплы боллукъ тюйюлдю», – деп жазылгъанды. 7Алай бла Ол сизге, ийнаннганлагъа багъалыды, ийнанмагъанлагъа уа, «юй ишлеучюле сансыз этип атхан таш, ма, мюйюшню баш ташы болгъанды» эм «абындырыучу таш эмда чырмаучу къая болгъанды». 8Аллахны Сёзюне боюн салмагъанлай, ала анга абынадыла. Ала бу абыныугъа буюрулгъандыла. 9Сиз а сайланнган тукъумсуз, Патчахны дин къуллукъчуларысыз, сыйлы миллетсиз, Аллахны энчи халкъысыз. Сизни къарангылыкъдан Кесини аламат жарыгъына Чакъыргъанны тамамлылыгъын билдирир ючюн сайланнганласыз. 10Сиз бир заманлада халкъ тюйюл эдигиз, энди уа Аллахны халкъысыз; мархамат этилмегенле эдигиз, энди уа мархамат этилгенлесиз. 11Сюйюлюннгенле! Сизден тилейме, бу дунияда киргинчилеча эм жолоучулача болуп, жаныгъызгъа къажау тургъан чархыгъызны тыйгъычсызлыкъларындан узакъ болугъуз 12Эм ийнанмагъан адамланы арасында жашауугъузну хайырлы ишле бла бардырыгъыз, сизге аманлыкъчылагъача аман сёзле айтханла, сизни хайырлы ишлеригизни кёрюп, алагъа жууукълашхан кюнюнде Аллахха махтау салсынла. 13Алай бла Раббий ючюн адамланы хар тюрлю властьларына боюн салыгъыз, патчахха, баш оноучугъача; 14Оноучулагъа, аман иш этгенлеге азап салыргъа эм ахшы иш этгенлени махтаргъа андан ийилгенлегеча боюн салыгъыз. 15Нек десегиз биз, ахшылыкъ этип, акъылсыз жахил адамланы ауузларын тыяргъа, Аллахны буйругъу алайды. 16Азатлача жашагъыз; азатлыкъны, аман ишлени жашырыр ючюн жюрютгенлеча тюйюл, алай а Аллахны къулларыча жашагъыз. 17Барына да хурмет этигиз, къарындашлыкъны сюйюгюз, Аллахдан къоркъугъуз, патчахха хурмет этигиз. 18Къулла, тамам хурмет этиу бла бийлеригизге боюн салыгъыз, жаланда игилерине бла сабырларына тюйюл, алай а къатыларына да. 19Нек десегиз адам, Аллахны эсинде тутуп, терслиги болмай, къыйынлыкъгъа тёзе эсе, Аллах ол затха ыразыды. 20Нек десегиз сиз аман ишлеригиз ючюн тюйюлюп тёзе эсегиз, андан сизге не махтау? Алай а ахшылыкъ эте эм къыйынлыкъ кёре тёзе эсегиз, Аллах ол затха ыразыды. 21Сиз муну ючюн чакъырылгъансыз; нек десегиз Масих, биз Аны ызындан барыр ючюн, бизни ючюн азап чегип, бизге юлгю къойгъанды. 22Ол бир тюрлю гюнях этмегенди эм Аны ауузунда жалгъан сёз болмагъанды; 23Анга аман айтылгъанда, Ол къайтарып аман айтмагъанды; азап чеге туруп къоркъутмагъанды, алай а Кесин Тюзлюклю Хукмучугъа ышанып бергенди. 24Биз, гюняхларыбыздан къутулуп, тюзлюк амалтын жашар ючюн, Ол Кеси бизни гюняхларыбызны Кесини чархы бла къачха кётюргенди. Сиз Аны жаралары бла сау этилгенсиз. 25Нек десегиз сиз ажашып айланнган къойла кибик эдигиз, энди уа жанларыгъызны сакълаучу Сюрюучюге къайтхансыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\