1 ПЕТЕР 3

1Аны кибик, къатынла, сиз да эрлеригизге боюн салыгъыз; аланы бир-бирлери Аллахны сёзюне тынгыламай эселе да, 2Ала, сизни Аллахдан къоркъгъан таза жашау халыгъызны кёрюп, кеслерине бир сёз да айтылмай, къатынларыны жашау халлары бла ийманнга къайтышсынла. 3Сизни айбатланыуугъуз тыш сыфатыгъыздан, чачларыгъызны эшгенигизден, алтын затланы такъгъаныгъыздан неда омакъ кийим кийгенигизден эсе, 4Жууаш эм сабыр халыгъызда, жюрегигиздеги таша адамыгъызны ёмюрде да кетмезлик ариулугъу бла болсун. Ол а Аллахны аллында бек багъалыды. 5Алгъын заманда Аллахха ышаннган сыйлы тиширыула да, эрлерине боюн салыу бла кеслерин алай ариу этгендиле. 6Сара, Ибрахимге алай боюн салып, анга «бийим» дегенди; сиз аны сабийлерисиз, ахшылыкъ этип, бир тюрлю къоркъуудан да жунчумай эсегиз. 7Аны кибик, эрле, сиз да къатынларыгъызгъа тюз акъыл бла тап къарагъыз, сизден къарыусуз жанлагъача, алагъа хурмет этигиз; нек десегиз ала шафауат бла берилген жашауда сизни бла бирге юлюшлюледиле. Сора сизни тилеклеригизге тыйгъыч болмаз. 8Ахырында, барыгъыз да бир акъыллы, жазыкъсыныучу, къарындаш сюйюучю, жумушакъ жюрекли, шуёхлукъну сюйюучю, сабыр акъыллы болугъуз. 9Аманлыкъгъа аманлыкъ бла неда аман сёзге аман сёз бла жууап этмегиз. Ол угъай эсенг, алгъыш этигиз; нек десегиз сиз алгъышлы болургъа чакъырылгъансыз. 10Ол себепден «жашау сюйген эм огъурлу кюнле кёрюрге сюйген адам аман сёзледен тилин тыйсын, фитна сёзледен ауузун тыйсын, 11Аманлыкъдан бир жанына турсун эм ахшылыкъ этсин, жарашыулукъ излесин эм аны ючюн кюрешсин. 12Нек десегиз Раббийни кёзлери тюзлюклюлеге, Аны къулакълары да аланы тилеклерине айланыпдыла; аманлыкъ этгенлеге уа Раббийни бети къажауду». 13Сора сизге ким аманлыкъ этерикди, сиз ахшылыкъ этерге эриш болсагъыз? 14Тюзлюк ючюн азап чеге эсегиз а, сиз насыплысыз, аланы къоркъутууларындан а къоркъмагъыз эм жунчумагъыз. 15Раббий Аллахны жюреклеригизде сыйлы тутугъуз. Сизни Аллахха ышаныуугъузну юсюнден сизге соруп билирге излеген хар адамгъа сабырлыкъ бла эм хурметлик бла жууап берирге хар заманда хазыр болугъуз. 16Аманлыкъчылагъа кибик, сизге аман айтханла, сизни Масихде огъурлу жашауугъузну айыплагъанла кеслери уялыр ючюн тюз ниетли болугъуз. 17Аллах алай буюргъан эсе, аман ишле ючюн азап чекгенден эсе, ахшы ишле ючюн азап чекген игиди. 18Нек десегиз Масих да, бизни Аллахха келтирир ючюн, бир кере бизни гюняхларыбыз ючюн азап чекгенди, Тюзлюклю тюзлюксюзле ючюн, чархы бла ёлтюрюлюп, нюрю бла уа тиргизилгенди. 19Ол нюрю бла уа Ол ахыратда энди тутмакъда болгъан нюрлеге барып ууаз бергенди. 20Бу нюрле, бир заманда Нухну кюнлеринде кеме ишленнген кезиуде Аллахны тёзюмлюк бла сакълагъанына къарамай, Анга боюн салмагъан эдиле. Ол кемеде бир къауум адам, тюзюн айтсакъ, сегиз адам суу къыямадан къутулгъандыла. 21Аны кибик, бизни да энди ол халда сууда кёмюлдюрюлгенибиз, чархыбызны кирин жуумакълыкъ тюйюлдю, алай а Аллахха тюз ниетли болургъа сёз бермеклик болуп, Масих Иссаны тиргизилгени бла бизни къутхарады. 22Масих Исса уа, кёкге чыгъып, Аллахны онг жанындады. Анга мёлекле да, властьла да, кючле да бойсуннгандыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\