1 ПЕТЕР 4

1Алай бла, Масих бизни ючюн чархы бла азап чекгенине кёре, сиз да ол акъыл бла азап чегерге хазыр болугъуз; нек десегиз чархы бла азап чекген гюнях этиуню къойгъанды. 2Алай бла ол энди чархында къалгъан заманында, адамланы тыйгъычсызлыкъларына кёре тюйюл, Аллахны буйругъуна кёре жашайды. 3Нек десегиз сиз озгъан заманда жашауугъузда мажюсю талпыу бла адепсизликлеге, тыйгъычсызлыкълагъа, ичгичиликге, ашауда эм ичиуде артыкъ оздурмакълыкъгъа эм жийиргенчли идоллагъа табыныугъа кесигизни берип жашагъаныгъыз боллукъду. 4Сиз ала бла бирге ол хаулеликлеге къатышмагъаныгъыз ючюн, сейирсинип, сизге аман айтадыла. 5Ала саулагъа да, ёлгенлеге да сюд этерге хазыр Болгъаннга жууап берирле. 6Нек десегиз ёлгенлеге да, ала, башха адамла кибик, чархлары бла сюдге тартылсала да, Аллах кибик, нюр бла жашар ючюн, Хайыр Хапар билдирилгенди. 7Болсада барыны да ахыры къаршыды. Алай бла тюз акъыллы болугъуз эм хар заманда да тилек этерге болалырча сагъайып туругъуз. 8Хар неден да бег’а бир-биригизге жюрекден сюймеклигигиз болсун; нек десегиз сюймеклик кёп гюняхланы жабады. 9Тарыкъмай, бир-биригизге къонакъбайлыкъ этигиз. 10Хар ким ол алгъан саугъагъыз бла, Аллахны кёп тюрлю шафауатында огъурлу юй жюрютюучюле кибик, бир-биригизге къуллукъ этигиз. 11Сёлешген адам Аллахны сёзлерин ангылатыр кибик сёлешсин. Къуллукъ этген адам да Аллах берген кючюне кёре къуллукъ этсин. Алай бла Масих Иссаны юсю бла Аллахха хар не жаны бла да махтау салынсын. Махтау да, бийлик да ёмюрледен ёмюрлеге да Аныды. Амин. 12Сюйюлюннгенле! Сизни сынаргъа ийилген зулмуну отуна сизге къужур иш болгъанча сейирсинмегиз. 13Алай а сиз Масихни азап чегиулерине къошулгъаныгъыз ючюн къууаныгъыз, Аны аламатлыгъыны ачыкъ кёрюннгенинде да, уллу къууанч этип къууанырыкъсыз. 14Масихни аты ючюн сизге аман айта эселе, сиз насыплысыз; нек десегиз махтаулу Нюр, Аллахны Нюрю, сизни юсюгюзде къалады. Ала Анга аман айтадыла, сиз а Аны махтайсыз. 15Сизден биригиз да мурдар, неда гудучу, неда аманлыкъчы, неда башханы затына къол узатыучу болуп азапха тюшмесин ансы. 16Масихчича азапха тюше эсе уа, уялмасын, алай а аллай къадар ючюн Аллахха махтау салсын. 17Нек десегиз сюд этилир заман жетгенди, сюд этилиу а Аллахны юйюрюнден башланырыкъды; сора алгъа бизден башланырыкъ эсе, Аллахны Хайыр Хапарына боюн салмагъанланы ахырлары уа къалай боллукъду? 18Тюзлюклю да кючден къутула эсе, сора аллахсыз бла гюняхлы уа къайда боллукъду? 19Ол себепден Аллахны буйругъуна кёре азап чекгенле, ахшылыкъ эте, Жаратхан ышаннгылы Аллахха, кеслерини жанларын аманат этсинле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\