1 ПЕТЕР 5

1Мен, бир тамата эм Масихни азап чекгенине шагъат эм ачыллыкъ махтаууна къошулгъан нёгер, сизни таматаларыгъыздан тилейме: 2Аллахны сизде болгъан сюрюуюн кютюгюз; зорсуз, кесигиз сюйюп эм Аллахны ыразы этип, кесигизге хайыр излеген аманлыкъ бла тюйюл, алай а кёл салып къарагъыз. 3Аллахны халкъына бийлик этмей, алай а сюрюуге юлгю берип къуллукъ этигиз. 4Сюрюучюлени Башчысы келген заман да уа, сиз мууал болмазлыкъ махтау таж алырсыз. 5Аны кибик кичиле да, таматалагъа бойсунугъуз эм барыгъыз да, бир-биригизге бойсунуп, сабыр акъыллылыкъны юсюгюзге кийигиз. Нек десегиз Аллах ёхтемлеге къажау турады, сабырлагъа уа шафауат береди. 6Алай бла Аллахны кючлю къолуну тюбюнде бойсунугъуз, Ол сизни заманында кётюрюр. 7Къайгъыларыгъызны барын да Аны боюнуна салыгъыз, нек десегиз Ол сизни къайгъыгъызны этеди. 8Аязып, сагъайып туругъуз; нек десегиз сизни душманыгъыз ибилис, хырылдагъан аслан кибик, кимни жутарын излеп айланады. 9Дуниядагъы къарындашларыгъыз да аллай азапла чекгенлерин билип, къаты ийнаныу бла ибилисге къажау туругъуз. 10Бизни Масих Иссада Кесини ёмюрлюк махтаууна чакъыргъан, шафауатдан толу болгъан Аллах, Ол Кеси, сизни бу аз заманда азап чегиуюгюз бла сизни тамамлы, бегимли, кючлю, къууатлы этсин. 11Махтау да, бийлик да ёмюрледен ёмюрлеге да Аны болсун. Амин. 12Муну къысха жазып, мен сизге, мен ышаннгылы къарындашха санагъан Силуанны къолу бла иеме. Бу сиз ийнанып тургъан Аллахны хакъ керти шафауаты болгъанына шагъатлыкъ этип, сизге кёл этдиреме. 13Сизни кибик сайланнган, Бабилдеги жамауат эм мени жашым Марк сизге салам айтадыла. 14Бир-биригизни сюймеклик бла уппа этип саламлашыгъыз. Сизге, Масих Иссада болгъанланы барыгъызгъа да, ырахатлыкъ болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\