1 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 1

1Пауулдан, Силуандан эм Тимотейден, Аллах Атада эм Раббий Масих Иссада болгъан фесалоникачыланы жамауатына салам! Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 2Тилеклерибизде сизни эсибизге келтирип, хар заманда сизни барыгъыз ючюн да Аллахха шукур этебиз. 3Сизни ийманыгъыз бла этген ишлеригизни, сюймеклигигиз бла урунууугъузну эмда Раббийибиз Масих Иссагъа ышаныуугъуздан келген тёзюмлюлюгюгюзню Атабыз Аллахны аллында тохтаусуз эсибизде тутабыз. 4Аллах сюйген къарындашла, Ол сизни сайлагъанын билебиз. 5Нек десегиз бизни сизге Хайыр Хапарны жайгъаныбыз жаланда сёз бла болуп къалмагъанды, алай а кюч бла эм Сыйлы Нюр бла эм толу ышаныу бла болгъанды; биз сизни ючюн сизни арагъызда къалай болгъаныбызны сёзсюз сиз кесигиз билесиз. 6Сиз да бизге эм Раббийге эниклеучюле болгъансыз; кёп къыйынлыкъла сынагъан эсегиз да, Сыйлы Нюр берген къууанч бла Аллахны сёзюн къабыл этгенсиз. 7Алай бла сиз битеу Македонияда эм Ахаяда болгъан ийманлылагъа юлгю болгъансыз. 8Нек десегиз Раббийни сёзю сизден жаланда Македонияда бла Ахаяда жайылып къалмагъанды, алай а сизни Аллахха ийнаннганыгъызны хапары хар жерде да эшитилгенди, алай бла аны юсюнден бизни айтыргъа кереклибиз жокъду. 9Нек десегиз адамла кеслери бизни къалай сюйюп къабыл этгенигизни айтадыла. Сиз, жашау бериучю хакъ керти Аллахха къуллукъ этер ючюн 10Эм Кесини ёлгенледен тиргизген Уланыны – келлик чамланыудан бизни къутхарыучу Иссаны – кёкледен келлигин сакълар ючюн, идоллагъа табыныуну къоюп, Аллахха къалай къайтышханыгъызны айтадыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\