1 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 2

1Бизни сизге келгенибиз жараусуз болмагъанын, къарындашла, сиз кесигиз да билесиз; 2Сиз билгенча, алгъын Филипийде азап чегип ыйлыкъдырылгъан эдик, алай а, уллу къажаулукъгъа да къарамай, Аллахны Хайыр Хапарын сизге билдирирге Аллахыбыздан таукеллик алгъан эдик. 3Нек десегиз бизни чакъырыуубузда не ажашыулукъ, не аман ниетлилик жокъду неда биз сизни алдаргъа кюрешмейбиз. 4Алай а Аллах, Хайыр Хапарны жаяргъа бизге ышанып тийишли кёргени кибик, биз да, адамланы тюйюл, алай а бизни жюреклерибизни сынаучу Аллахны ыразы этерге кюрешип айтабыз. 5Нек десегиз сиз билгенча, бир заманда да сизни аллыгъызда бизни не кёзбау сёзлерибиз, не кесибизге хайыр излеуюбюз болмагъанына Аллах шагъатды. 6Адамладан махтау излемейбиз – не сизден, не башхаладан. 7Биз, Масихни абустоллары кибик, сизден болушлукъ излерге боллукъ эдик, алай а, ана гитче сабийлерине ариу къарагъанча, сизни арагъызда алай жууаш болгъанбыз. 8Алай бла биз, сизге кёл салыуубуздан, сизге Аллахны Хайыр Хапарын бергенибиз бла да къалмай, алай а жанларыбызны да берирге ыразы эдик, нек десегиз сиз бизге сюйюмлю болгъан эдигиз. 9Ишексиз, къарындашла, бизни урунууубуз эм къыйналгъаныбыз сизни эсигиздеди: сизден биригизни да къыйнамаз ючюн, биз, кече да, кюн да ишлеп, сизге Аллахны Хайыр Хапарын алай билдирген эдик. 10Сизни – ийнаннганланы – аллыгъызда биз къалай сыйлы, тюзлюклю эм айыпсыз жашагъаныбызгъа сиз шагъатсыз, Аллах да шагъатды. 11Нек десегиз сиз билесиз, сизни хар биригизден да, ата кесини сабийлеринден тилегенча, 12Биз сизден, сизни Кесини Патчахлыгъына эм махтаууна чакъыргъан Аллахха тийишли жашарыгъызны жалбарып тилеген эдик, сизни кёллендирип ийнандыргъан эдик. 13Ол себепден биз дайым Аллахха шукур этебиз. Сиз бизден эшитген Аллахны сёзюн къабыл этгенигизде муну адамны сёзюча тюйюл, алай а, кертиси бла да болгъаны кибик, Аллахны сёзюча къабыл этгенсиз. Сиз ийманлылада жюрюген да ол сёздю. 14Ол себепден сиз, къарындашла, Аллахны Иудеядагъы жамауатларындан – Масих Иссаны жамауатларындан – юлгю алгъансыз; нек десегиз, ала иудейлиледен сынагъан кибик, сиз да кеси миллетлилеригизден зулмулукъ сынагъансыз. 15Иудейлиле уа Раббий Иссаны да, файгъамбарланы да ёлтюргендиле, бизни да къыстагъандыла, Аллахны да ыразы этмейдиле, битеу адамлагъа да къажау турадыла. 16Нек десегиз башха миллетлиле къутхарылыр ючюн, алагъа айтыргъа иудейлиле бизге чырмау этедиле. Алай этип, хар заманда кеслерини гюняхларыны мардасын толтурадыла, алай а Аллахны ахыргъы чамланыуу алагъа энди жууукълашханды. 17Биз а, къарындашла, бир кесек заманнга сизден, жюрегибиз бла тюйюл, бетибиз бла айырылып, уллу итиниу бла сизни бетигизни кёрюрге бегирек да кюрешгенбиз. 18Алай бла биз – мен Пауул бир ненча кере – сизге барыргъа тебиреген эдик, алай а шайтан бизге чырмау салгъан эди. 19Ол себепден кимди бизни ышаныуубуз, неда къууанчыбыз, неда Раббийибиз Масих Иссаны келген заманында Аны аллында махтау тажыбыз? Сиз тюйюлмюсюз? 20Сиз бизни махтауубуз эм къууанчыбызсыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\