1 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 3

1Ол себепден, андан кёп тёзмей, биз Афинада жангыз къалыргъа ыразы эдик 2Эмда сизни бегимли этер ючюн эм сизни ийманыгъызда кёллендирир ючюн, къарындашыбыз эм Аллахха къуллукъ этиучю, Масихни Хайыр Хапарын жайыуда нёгерибиз Тимотейни ийген эдик. 3Аны бу азапладан бир киши да тентиремесин деп ийген эдик, нек десегиз бизге къадар алай болгъанын сиз кесигиз билесиз. 4Биз сизде болгъан заманыбызда да, азап чегерикбиз деп айтып, алгъындан сизге билдирген эдик эм сиз билгенча алай болгъанды. 5Ол себепден мен да, андан кёп тёзмей, терилтиучю сизни терилтип, бизни урунууубуз файдасыз болупму къалды деп, ийманыгъыздан хапар билир ючюн Тимотейни ийген эдим. 6Энди уа, Тимотей сизден бизге келип, сизни ийманыгъызны эм сюймеклигигизни юсюнден эмда сиз хар заманда бизни игилик бла эсигизде тутуп, биз сизни кёрюрге бек сюйгенибизча, сиз да бизни кёрюрге сюйгенигизден иги хапар келтиргенди. 7Ол себепден биз, битеу бу къыйынлыкъларыбызда эм кереклилигибизде да, къарындашла, сизни ийманыгъыз кючленнгени ючюн, сизни бла жапсарылабыз. 8Сиз Раббийден таймай турсагъыз, биз энди жашайбыз. 9Биз Аллахыбызны аллында сизни ючюн къууаннган битеу къууанчыбызны себебинден, сизни ючюн Аллахха къаллай шукур эталлыкъбыз? 10Сизни бетигизни кёрюр ючюн эм ийманыгъызда кемликни толтурур ючюн кече да, кюн да къадалып тилек этебиз. 11Бизни Атабыз Аллах Кеси да эм бизни Раббийибиз Масих Исса да бизни жолубузну сизге бурсун. 12Сизни уа Раббий бир-биригизни да, битеу адамланы да сюймеклигигизни, биз сизни сюйген марда бла кёбейтип артыкъ этсин. 13Раббийибиз Масих Исса, сизни жюреклеригизни кючлендирип, битеу сыйлылары бла келишинде Атабыз Аллахны аллында сыйлылыкъда айыпсыз этсин. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\