1 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 4

1Къарындашла, сиз къалай жашаргъа эмда Аллахны къалай ыразы этерге керек болгъаныгъызгъа бизден юйреннгенсиз. Сиз да алай жашайсыз. Ахырында бу ишде андан да бек жетишимли болугъуз деп, сизден Раббий Иссаны аты бла тилейбиз эм жалбарабыз. 2Нек десегиз биз сизге Раббий Иссадан къаллай фарызла бергенибизни сиз билесиз. 3Нек десегиз Аллах сизни сыйлы болуругъузну эмда сиз саякълыкъдан кесигизни тыярыгъызны сюеди. 4Сизни хар биригиз да кесини чархын сыйлылыкъда эм намыслылыкъда тутаргъа юйренсин. 5Аллахны билмеген миллетлеча, чархыгъызны тыйгъычсызлыгъын этмегиз. 6Сизден биригиз да бу ишде къарындашына аманлыкъ этмесин эмда анга хыйла этмесин. Биз алгъын да сизге айтханыбыз эм шагъатлыкъ этгенибиз кибик, Раббий битеу ол затла ючюн адамлагъа азап саллыкъды. 7Нек десегиз Аллах бизни харамлыкъгъа тюйюл, сыйлы жашаугъа чакъыргъанды. 8Алай бла, бу юйретиуню къабыл этмеген, адамны тюйюл, алай а бизге Кесини Сыйлы Нюрюн берген Аллахны къабыл этмей къояды. 9Къарындаш сюйюуню юсюнден а сизге жазаргъа кереклиси да жокъду, нек десегиз сиз кесигиз Аллахдан бир-биригизни сюерге юйреннгенсиз. 10Кертиси бла да сиз саулай Македониядагъы битеу къарындашланы сюесиз. Къарындашла, сизге жалбарабыз, бу ишде андан да бек жетишимли болугъуз, 11Бизни сизге фарыз этгенибиз кибик тынч жашаргъа, кесигизни ишигизни этерге эм кеси къолларыгъыз бла ишлерге къадалып кюрешигиз. 12Сиз, ийнанмагъан адамланы аллында иги адеплилик этип, бир затдан да керекли болмазча алай жашагъыз. 13Къарындашла, ышаныулары болмагъан башха адамлача, сиз бушуу этмез ючюн ёлгенлени юсюнден сизге билдирмей къояргъа сюймейме. 14Нек десегиз биз Иссаны ёлгенине эм тиргизилгенине ийнанабыз. Ма анга кёре, Иссагъа ийнанып ёлгенлени да Аллах Аны биргесине келтирликди. 15Муну бизге Раббий Кеси айтханды, энди биз да сизге айтабыз: биз, жашагъанла, Раббийни келлик заманына дери сау къалгъанла, ёлгенледен алгъа боллукъ тюйюлбюз. 16Нек десегиз Аллахны буйругъу бла, баш мёлекни ауазы эм Аллахны сур быргъысыны тауушу эшитилген заманда Раббий Кеси кёкден тюшерикди эмда Масиххе ийнанып ёлгенле алгъа тиргизилликдиле. 17Андан сора биз, сау къалгъанла, ала бла бирге Раббийге хауада тюбер ючюн, булутлада кётюрюллюкбюз, алай бла хар заманда да Раббий бла боллукъбуз. 18Ол себепли бир-биригизни бу сёзле бла жапсарыгъыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\