1 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 5

1Заманланы бла болжалланы юсюнден а сизге жазаргъа кереклиси да жокъду, къарындашла; 2Нек десегиз Раббийни кюню, кече гудучу келген кибик алай келлигин, сиз кесигиз ишексиз билесиз. 3Ол себепден, не заманда: «Мамырлыкъ эм къоркъуусузлукъ», – деп айтсала, ол заманда бууаз къатыннга къозлау къыйынлыкъ келгени кибик, билмей тургъанлай, алагъа жоюлуу келликди, къутуллукъ да тюйюлдюле. 4Алай а сиз, къарындашла, ол кюн сизге билмей тургъаныгъызлай, гудучу кибик тюберча къарангыда тюйюлсюз. 5Нек десегиз сиз барыгъыз да жарыкъны уланларысыз эм кюнню уланларысыз: биз кечени неда къарангыны уланлары тюйюлбюз. 6Алай бла башхалача жукъламайыкъ, алай а сагъайып эм аязып турайыкъ. 7Нек десегиз жукълагъанла кече жукълайдыла, ичип эсиргенле да кече ичип эсиредиле. 8Биз а кюндюзню уланлары эсек, юсюбюзге ийманны бла сюймекликни кюбесин, башыбызгъа да къутхарылыугъа ышаныуну темир бёркюн кийип аязып турайыкъ. 9Нек десегиз Аллах бизни чамланыууна тюйюл, алай а бизни Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла къутхарылыуну алыргъа буюргъанды. 10Сагъайып тура эсек да, неда жукълай эсек да, Масих, биз Аны бла бирге жашар ючюн, бизни ючюн ёлгенди. 11Ол себепден, сиз этгенигиз кибик, бирбиригизни жапсарыгъыз эм нюр жанындан бегимли этигиз. 12Къарындашла, сизде уруннганланы эм Раббийни жолунда сизге башчылыкъ этгенлени эм сизге насийхат бергенлени ариу кёрюрюгюзню сизден тилейбиз. 13Аланы ишлери ючюн сюймеклик бла алагъа бегирек да хурмет этигиз. Кеси арагъызда жарашыулу болугъуз. 14Дагъыда сизден тилейбиз, къарындашла, ишлемей бош айланнганлагъа айтып ангылатыгъыз, кёлсюзлени жапсарыгъыз, къарыусузлагъа болушугъуз, барысына да кёп тёзюмлю болугъуз. 15Сакъ болугъуз, бир киши да аманлыкъгъа аманлыкъ бла жууап этмесин; алай а хар заманда бир-биригизге да эм барына да ахшылыкъны излегиз. 16Хар заманда къууаныгъыз. 17Тохтаусуз тилек этигиз. 18Хар болумда да шукур этигиз; нек десегиз сиз Масих Иссада тура эсегиз, сизни юсюгюзден Аллахны буйругъу алайды. 19Нюрню ёчюлтмегиз. 20Файгъамбарлыкъланы сансыз этмегиз. 21Хар нени да сынагъыз, ахшысын тутугъуз. 22Хар тюрлю аманлыкъдан тыйылыгъыз. 23Ырахатлыкъ бериучю Аллах а Кеси сизни толусунлай сыйлы этсин эм сизни нюрюгюз да, жаныгъыз да, чархыгъыз да, Раббийибиз Масих Иссаны келиуюнде къыяусуз болур ючюн, битеу саулай сакълансын. 24Сизни чакъыргъан Аллах ышаннгылыды, Ол аны этерикди. 25Къарындашла! Бизни ючюн тилек этигиз. 26Битеу къарындашлагъа сыйлы уппа этиу бла салам айтыгъыз. 27Бу жазып ийгеними битеу сыйлы къарындашлагъа окъуругъузну Раббийни хакъы бла сизден тилейме. 28Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни бла болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\