1 ТИМОТЕЙГЕ 1

1Бизни Къутхарыучубуз Аллахны эм бизни ышаннганыбыз Раббий Масих Иссаны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу мен Пауулдан 2Ийманда керти уланым Тимотейге салам! Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан санга шафауат, мархамат эм ырахатлыкъ болсун. 3Македониягъа кете туруп, мен сенден тилегенимча энтда да тилейме: Эфесде къал эмда жалгъан окъуула жайгъан адамланы тый. Ала бош таурухла бла эм ахыры болмагъан генеалогияла бла кюрешмесинле деп буюр. 4Бу затла Аллахны ийманнга таяннган низамына къуллукъ этиуден эсе, даулашыуланы кёп чыгъарадыла. 5Бу буйрукъну мураты уа таза жюрекден бла ахшы ниетден эм кёзбаусуз иймандан келген сюймекликди. 6Бир къауумла, уа быланы къоюп, бош жаншаугъа тайгъандыла. 7Ала Таурат устазла болургъа сюедиле, алай а не нени юсюнден айтханларын, не нени кертиди деп бегитгенлерин ангыламайдыла. 8Тауратны Законундан тюз хайырланнган адамгъа Законну ахшы болгъанын биз билебиз. 9Закон а тюзлюклюле ючюн тюйюл, алай а законну бузуучула эм боюн салмагъанла ючюн, иймансызла эм гюняхлыла ючюн, Аллахха хурмет этмеучюле эм харам болгъанла ючюн, атасын бла анасын инжитиучюле ючюн, адам ёлтюрюучюле ючюн, 10Саякъ жюрюучюле ючюн, эр кишиле бла жатышыучу эр кишиле ючюн, къул сатыучула ючюн, ётюрюкчюле ючюн, антларын бузуучула ючюн эм тюз окъуугъа къажау болгъан битеу затла ючюн салыннганын билебиз. 11Бу затла алгъышлы Аллахны манга ышанып берилген махтаулу Хайыр Хапарына келишген затла тюйюлдюле. 12Манга кюч берген Раббийибиз Масих Иссагъа шукур этеме; нек десегиз Ол мени, ышаннгылыгъа санап, къуллукъ этерге салгъанды. 13Мен алгъын аман айтыучу эм зулмучу эмда жюрек къыйнаучу эдим. Алай а Аллах манга мархамат этгенди; нек десегиз ол затланы, билмегенлей, ийнанмагъан заманымда этгенме. 14Алай а ийман бла эм Масих Иссада болгъан сюймеклик бла бирге Раббийибизни шафауаты манга толу берилгенди. 15«Масих Исса дуниягъа гюняхлыланы къутхарыр ючюн келгенди», – деген сёз ышаннгылыды эм хар жаны бла да къабыл этилирге тийишлиди. Аланы барындан да эм аман а менме. 16Алай а Масих Исса, Анга ийнанып ёмюрлюк жашау аллыкъ адамлагъа мени юлгю этип, мардасыз тёзюмюн мени юсюмде биринчи кёргюзтюр ючюн, манга мархамат этгенди. 17Ёмюрлени Патчахына, ёлмезлик, кёрюнмеген, терен акъыллы бир Аллахха уа хурмет да, махтау да ёмюрледен ёмюрлеге болсун! Амин. 18Жашым Тимотей, сени юсюнгден алгъын айтылгъан файгъамбарлыкъ сёзлеге таянып, сен ахшы аскерчи кибик кюрешир ючюн, ол сёзлеге кёре санга ышанып бу буйрукъну береме. 19Ийманда къаты тур эмда жюрегинги тазалыкъда сакъла; аны уа бир къауумла, къабыл этмей къойгъанлары ючюн, ийман жанындан кеме батыу палах сынагъандыла. 20Именей бла Аскендир да аллайладыла. Кяфырлыкъ этмезге юйренсинле деп, аланы мен шайтаннга бергенме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\