1 ТИМОТЕЙГЕ 2

1Алай бла хар неден да алгъа, биз Аллахны жолуна толусунлай берилип, жашауубузну тийишлилик бла тынч эм къайгъысыз ашырыр ючюн, 2Битеу адамла ючюн, патчахла ючюн эм битеу къыралланы оноучулары ючюн, тилекле, дууала, ёкюллюкле, шукурла этилсинле деп тилейме. 3Нек десегиз ол игиди эм бизни Къутхарыучу Аллахыбыз анга ыразыды. 4Ол а битеу адамланы къутхарылырларын эм хакъ кертини билиуге жетерлерин сюеди. 5Нек десегиз Аллах бирди, Аллахны бла адамланы арасында келечи да бирди, Ол а Адам Масих Иссады. 6Ол, битеу адамланы жууар ючюн, КесиКесин къурманнга бергенди, кезиуюнде этилген шагъатлыкъ буду. 7Аны ючюн мен Хайыр Хапарны жайыучу эмда абустол болургъа сайланнганма – Масихники болуп тюзюн айтама, ётюрюк айтмайма – миллетлени ийманнга эмда хакъ кертиге юйретген устаз болургъа сайланнганма. 8Алай бла, эр кишиле хар жерде да, ачыуланыусуз эм ишеклениусюз таза жюреклилик бла къолларын ёрге тутуп тилек этерлерин сюеме. 9Аны кибик, тиширыула да, ушагъылы кийинип, уялчакълыкъ бла эм оюмлулукъ бла, не чачларын эшиу бла, не алтын бла, не инжи бла, не багъалы кийим бла тюйюл, 10Алай а, Аллахны жолунда жюрюйбюз деп шагъатлыкъ этген тиширыулагъа тийишлисича, кеслерин хайырлы ишле бла ариу этсинле. 11Тиширыу дауурсузлукъ бла эм толу бойсунуу бла юйренсин. 12Тиширыугъа юйретирге неда эрине башчылыкъ этерге эркинлик бермейме, тиширыу дауурсузлукъ бла тынгыласын. 13Нек десегиз алгъа Адам жаратылгъанды, Хауа уа артда жаратылгъанды 14Эмда Адам сукъланып алданмагъанды, алай а тиширыу, сукъланып алданып, терсликге тюшгенди. 15Алай болгъанлыкъгъа тиширыу оюмлулукъ бла ийманда, сюймекликде эмда сыйлылыкъда турса, Сабийни табыууну юсю бла къутхарыллыкъды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\