1 ТИМОТЕЙГЕ 3

1Жамауатха къуллукъчулукъ этерге итиннген адам ахшы ишни сюеди деген сёз тюздю. 2Алай а къуллукъчу айыпсыз болургъа керекди, бир къатынны эри тыйгъылы, оюмлу, адепли, къонакъ сюйюучю, юйретирге болаллыкъ, 3Ичгичи болмагъан, тюйюшюучю болмагъан, кесине хайырны сюйюучю болмагъан, алай а тынч, жарашыулукъну сюйюучю, ахча сюйюучю болмагъан, 4Кесини юйюрюн иги жюрютген, хар тюрлю тийишлилик бла сабийлерин кесине бойсундуруп тутхан адам болургъа керекди. 5Нек десегиз кесини юйюрюн жюрюте билмеген адам Аллахны Жамауатыны къайгъысын этерикмиди? 6Жангы ийнаннганладан болургъа да керек тюйюлдю; алай болмаса, ёхтемленип, ибилис бла бирге терсликге тюшер. 7Тёгерекдегиле да анга иги шагъатлыкъ этерге керекдиле; алайсыз ол, терсленип, ибилисни тузагъына тюшер. 8Жамауатны болушлукъчулары да тийишли болургъа керекдиле; эки тилли болмагъанла, чагъыргъа ёч болмагъанла, кеслерине хайырны сюйюучю болмагъанла, 9Ийманны тасхасын таза жюрекде сакълаучула болургъа керекдиле. 10Аллайланы алгъа сынаргъа, сора, айыпсыз болсала уа, къуллукъ этерге къояргъа керекди. 11Аны кибик аланы къатынлары да, жамауатда болушлукъчулукъ этген тиширыула да тийишли болургъа керекдиле, тилчи болмагъанла, адеплиле, хар не жаны бла да ышаннгылы болгъанла болургъа керекдиле. 12Жамауатны болушлукъчусу бир къатынны эри, сабийлерин да, юйюрюн да иги жюрютген адам болургъа керекди. 13Нек десегиз ахшы къуллукъ этген болушлукъчула, Масих Иссагъа ийнаныуларында толу даражагъа эмда уллу таукелликге жетедиле. 14Къысха заманда санга келирге умут этеме. 15Мычысам а, сен Аллахны юйюрюнде къалай этерге тийишли болгъанын билир ючюн, быланы санга жазама. Ол юйюр жашау бериучю Аллахны Жамауатыды, хакъ кертини тамалыды эм чигинжисиди. 16Сёзсюз, Аллахны жолуну тасхасы уллуду: Аллах адам чархы бла Кесин ачыкъ этгенди, Кесин Сыйлы Нюр бла тюз кёргюзтгенди, мёлеклеге кёрюннгенди, миллетле арасында билдирилгенди, дунияда ийман бла къабыл этилгенди, жер башындан махтау бла кётюрюлгенди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\