1 ТИМОТЕЙГЕ 4

1Сыйлы Нюр а ахыргъы заманлада бир къауумла иймандан таярыкъдыла, терилтиучю нюрлеге эм жин окъуулагъа тынгыларыкъдыла деп ачыкъ айтады. 2Аллай окъуула уятлары кюйюп жокъ болгъан ётюрюкчю эки бетлилени юсю бла келликдиле. 3Ала адамланы некяхлы болуудан эмда ийманлыла эм хакъ кертини билгенле шукур этип ашасынла деп Аллах жаратхан тюрлю затланы ашаудан тыяргъа буйрукъ этерикдиле. 4Аллахны хар жаратхан заты ахшыды эм шукур этиу бла къабыл этиле эсе, бир зат да адам унамазлыкъ зат тюйюлдю. 5Нек десегиз ол Аллахны сёзю бла эм тилек этиу бла сыйлы болады. 6Къарындашлагъа быланы ангылатсанг, ийманны эм сен ызындан баргъан ахшы окъууну сёзлери бла ёсдюрюлюп, Масих Иссаны ахшы жумушчусу боллукъса. 7Жараусуз къатын таурухлагъа заманын гы къоратма, кесинги Аллахны жолунда жюрюрге юйрет. 8Нек десенг чархын юйретиуню файдасы азды, Аллахны жолунда жюрюмеклиг’а Аны берген сёзюне кёре бизге хар не жаны бла да, эндиги жашауда да, ёмюрлюк жашауда да файдалыды. 9Бу сёз ышаннгылыды эм хар ким да къабыл этерге тийишлиди. 10Биз аны ючюн урунабыз эм аман сёзлеге тёзебиз. Нек десенг жашау бериучю Аллахха ышанабыз; Ол а битеу адамланы, бегирек да ийманлыланы Къутхарыучусуду. 11Бу затлагъа адамланы тюшюндюрюп юйрет. 12Сени жашлыгъынгы бир киши да сансыз этмесин; алай а сёз айтыуда, жашауда, сюймекликде, нюрде, ийманда, тазалыкъда ийманлылагъа юлгю бол. 13Мен келгинчи, Сыйлы Китапланы жамауатха окъуу бла, насийхат бериу бла, юйретиу бла кюреш. 14Жамауатны таматалары сени юсюнге къолларын салып тилек этгенде, файгъамбарлыкъ сёз бла санга берилген эм энтда сенде болгъан нюр пахмуну сансыз этип къойма. 15Бу затланы юсюнден къайгъыр, къуллукъ этиуюнге толусунлай берил, сора сени жетишиминг барына да ачыкъ болур. 16Кесинги да, сен юйретген окъууну да тинтип ойлап къара эмда ол окъуугъа тюз бол. Алай этсенг, кесинги да, санга тынгылагъанланы да къутхарлыкъса.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\