1 ТИМОТЕЙГЕ 5

1Тамата кишилеге айып салма, алай а алагъа атангача айтып ангылат. Жаш адамлагъа да къарындашларынгача, 2Тамата къатынлагъа, анангача, жаш къызлагъа да хар тюрлю тазалыкъ бла эгечлерингеча айтып ангылат. 3Жууукълары болмагъан башсыз къатынланы къайгъысын эт. 4Башсыз къатынны сабийлери неда туудукълары бар эсе уа, ала, алгъа кеслерини юйюрлерине болушуп, Аллахны жолунда жюрюрге эм къартларына тийишлисин берирге юйренсинле. Аллахны излегени олду. 5Жууугъу болмагъан башсыз къатын эм жангыз къалгъан тиширыу Аллахха ышанады эм кече да, кюн да дууа этип эм тилек этип турады. 6Нафысына берилген башсыз къатын а саудан ёлгенди. 7Ала айыпсыз болур ючюн, бу затлагъа аланы тюшюндюр. 8Кесиникилеге эм бегирек да юйдегилерине къайгъырмагъан адам а, иймандан чыкъгъанды эм иймансыздан да аманды. 9Хайырлы ишлери бла белгили болгъан, бир эрге баргъан, алтмыш жылдан аз болмагъан башсыз къатын 10Сабийлерин ёсдюрген эсе, къонакъбайлыкъ этген эсе, сыйлыланы аякъларын жуугъан эсе, къыйынлыкъда жашагъанлагъа болушхан эсе эм хар тюрлю ахшы ишни къадалып этген эсе, аны аты башсыз къатынланы дефтерине жазылсын. 11Къарт болмагъан башсыз къатынланы уа къабыл этме; нек десенг аланы табийгъат кюсеулери аланы Масиххе къуллукъ этерге берилгенликлерин хорлагъанда, ала эрге барыргъа сюедиле. 12Алай бла ала алгъын берген сёзлерин бузгъанлары себепли айыпларына тюбейдиле. 13Андан сора да ала, ишлемей тургъанлары себепли, юйлеге кирип айланыргъа юйренедиле эм бош тургъан бла да къалмай, алай а жаншакъ да боладыла, башхаланы ишлерине къатышадыла эм жарамагъан затланы айтадыла. 14Ол себепден мен жаш, тул къатынланы некяхлы болурларын, сабийле табарларын, юйлерин тутарларын эм душманнга аман айтыргъа бир тюрлю сылтау бермезлерин сюеме. 15Нек десенг энди бир къауумла шайтанны ызындан терсине кетгендиле. 16Жууукъларыны арасында башсыз къатын болгъан ийманлы киши неда ийманлы тиширыу, ала Жамауатха жюк болмаз ючюн, аланы кереклилерине къараргъа керекдиле. Жамауат а жууукълары болмагъан башсыз къатынлагъа къараргъа керекди. 17Жамауатха иги башчылыкъ этген таматалагъа, бегирек да Аллахны сёзюн жайыу бла эм юйретиу бла уруннганлагъа, энчи хурмет этилсин. 18Нек десенг Сыйлы Китап: «Ындыр басхан ёгюзню ауузун байлама» эм: «Уруннган кесини хакъын алыргъа тийишлиди», – деп айтады. 19Жамауатны таматасын терслеуню эки неда юч шагъатсыз къабыл этме. 20Гюнях этгенлени барысыны да аллында айтып уялт, къалгъанла да гюнях этиуден къоркъсунла. 21Аллахны, Раббий Масих Иссаны эмда сайланнган мёлеклени аллында сенден бек тилейме, бу буйрукъларымы, биреуге терс къарау бла неда жакъ басыу бла бир зат да этмей толтур. 22Бир кишини юсюне да ашыгъышлыкъ бла къолларынгы салма эм башхаланы гюняхларына къошулуучу болма, кесинги таза сакъла. 23Мындан арысында жаланда суу ичип турма, алай а ашхынынг ючюн эм сени терк-терк ауруй тургъанынг ючюн бир азчыкъ чагъыр да ич. 24Бир къауум адамланы гюняхлары ачыкъдыла эм тюзюнлей терсликлерине тюшюрюрге элтедиле, бир къауумланы гюняхлары уа артда ачыкъ боладыла. 25Аны кибик ахшы ишле да ачыкъдыла; алай тюйюл эселе да, жашырылып къалыргъа болаллыкъ тюйюлдюле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\