1 ТИМОТЕЙГЕ 6

1Аллахны атына эм окъуууна аман айтылмаз ючюн, къулла кеслерини бийлерин хар не жаны бла да хурмет тийишлиге санасынла. 2Ийманлы бийлери болгъан къулла да, алагъа сансыз къараргъа керек тюйюлдюле, нек десенг ала къарындашладыла; алай а ала ийманлыла эм сюйюлюннгенле болуп эмда алагъа игилик этип тургъанлары ючюн, алагъа андан да иги къуллукъ этерге керекдиле. Бу затлагъа юйрет эм ангылат. 3Башха затлагъа юйретген эмда тюз сёзлени – Раббийибиз Масих Иссаны сёзлерин – эм Аллахны жолун тутууну юсюнден юйретиуюн къабыл этмеген адам ёхтемди, 4Бир зат да билмейди, алай а даулашыргъа эм сёзлени юсюнден къаугъа чыгъарыргъа ёч болгъанды. Ол затладан а зарлыкъ, эришлик, аман айтыула, хыйлачы шупхала чыгъадыла, 5Хакъ кертиден узакъ болгъан, бузукъ акъыллы адамланы арасында керексиз даулашыула чыгъадыла. Ала Аллахны жолун жаланда кеслерине файда тюшюрюр ючюн жюрютедиле. Аллайладан узакъ бол. 6Болгъан затларынг бла ыразы болуп жашап, Аллахны жолунда жюрюмеклиг’а уллу хайыр тапмакълыкъды. 7Нек десенг биз дуниягъа бир зат да келтирмегенбиз, андан бир зат да элталмазлыгъыбыз да ачыкъды. 8Ашыбыз бла кийимибиз бар эсе, аны бла ыразы болуп турайыкъ. 9Байыгъыргъа сюйгенле уа алданыугъа эм тузакъгъа эмда кёп, магъанасыз заранлы сукъланыулагъа тюшедиле, ол затла уа адамланы палахха бла жоюлуугъа тюбетедиле. 10Нек десенг битеу аманлыкъланы тамыры ахча сюймекликди, анга бир къауумла кеслерин берип иймандан тайгъандыла эм кеслери-кеслерин кёп къайгъылагъа салгъандыла. 11Сен а Аллахны адамыса, ол затладан къач, алай а тюзлюклюлюкде, Аллахны жолунда, ийманда, сюймекликде, тёзюмлюкде, сабырлыкъда жюрю. 12Ийман ючюн ахшы кюреш, ёмюрлюк жашауну тут; сен а анга чакъырылгъанса эмда кёп шагъатланы аллында огъурлу ийманны ачыкъ къабыл этгенсе. 13Барына да жашау берген Аллахны аллында эм Понтий Пилатны аллында огъурлу иймандан шагъатлыкъ этген Масих Иссаны аллында санга буюрама. 14Раббийибиз Масих Иссаны келирине дери Аллахны фарызын таза айыпсыз сакъла. 15Аны келгенин а алгъышлы бир Шах, патчахланы Патчахы, бийлеге бийлик этген Раббий кезиуюнде ачарыкъды. 16Ёлюмсюзлюк жангыз Андады, Кеси да адам къатына баралмазлыкъ жарыкъда жашайды. Аны уа бир адам да кёрмегенди эм кёраллыкъ да тюйюлдю. Хурмет да, ёмюрлюк къудурет да Аны болсун! Амин. 17Бу ёмюрде байлагъа айтып ангылат, ала кеслерин уллудан кёрмесинле эм ышаннгысыз байлыкъларына ышанмасынла, алай а бизге зауукълукъгъа хар затны да эркин берген жашау бериучю Аллахха ышансынла. 18Ала ахшылыкъ этип, хайырлы ишле бла бай болсунла, чомарт эм илеш болсунла. 19Алай бла кеслерине келлик заманнга бегимли мурдор боллукъ хазна жыярла эм аны бла ёмюрлюк жашаугъа жетерле. 20Эй Тимотей! Санга ышанып берилген окъууну тут. Жараусуз, бош сёзледен эмда адамланы жангылып «илму» дегенлерини бир-бирлерине къажау фикирлеринден тай. 21Бир къауумла ол «илму» деген бла къадалып кюрешедиле, ол а аланы иймандан тайдырады. Аллахны шафауаты сизни бла болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\