2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 1

1Аллахны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу болгъан мен Пауулдан эм Тимотей къарындашдан Коринфде болгъан Аллахны жамауатына эмда саулай Ахаяда болгъан битеу сыйлылагъа салам! 2Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 3Бизни Раббийибиз Масих Иссаны Атасы Аллахха, мархаматлы Атагъа эм хар не жаны бла да жюрек жапсарыучу Аллахха шукур болсун. 4Аллах бизни кесибизни жапсаргъан жапсарыу бла биз хар тюрлю къыйынлыкъда болгъанланы жапсарыргъа болалыр ючюн, Аллах бизни хар тюрлю къыйынлыгъыбызда да жапсарады. 5Ол себепден, Масихни къыйналыулары бизде къалай кёп бола эселе да, Масихни юсю бла жапсарылыуубуз да алай кёп болады. 6Биз къыйынлыкъ сынай эсек да, сиз жапсарылыр эм къутхарылыр ючюн сынайбыз. Къутхарылыуугъуз а биз тёзген къыйналыуланы кётюргенигиз бла болады. 7Бизни сизге ышаныуубуз къатыды. Биз жапсарыла эсек да, сизни жапсарылыуугъуз эм къутхарылыуугъуз ючюн жапсарылабыз ; нек десегиз сиз бизни къыйналыуларыбызгъа къошулгъаныгъыз кибик, жапсарылыуубузгъа да къошулгъаныгъызны билебиз. 8Къарындашла, Асияда бизни башыбызгъа келген къыйынлыкъланы сизге билдирмей къояргъа сюймейбиз; нек десегиз биз чексиз ауур эм кючюбюз жетмеген азият лыкъ кёрген эдик, алай бла сау къалыргъа да умутубуз жокъ эди. 9Алай а ичибизден, ёлюмге сюд этилгенибизни сезген эдик; ол а, биз кесибизге ышанмай, ёлгенлени тиргизиучю Аллахха ышаныр ючюн болгъан эди. 10Аллах бизни аллай къаршы ёлюмден къутхаргъанды эм къутхарады эм бизни ючюн сизни да тилек этиуюгюзню хайыры бла, мындан арысында да къутхарлыкъды деп, Аллахха ышанабыз. 11Алай бла, кёп адамланы тилек этиулерини хайырындан, бизге берилген саугъа ючюн кёпле шукур этерикдиле. 12Нек десегиз дунияда, бегирек да сизни арагъызда, биз адам акъылманлыкъ бла тюйюл, Аллахны шафауаты бла, Аллахдан келген тюз жюреклилик бла эм ачыкъ кёллюлюк бла жашагъаныбызгъа бизни жюрегибиз шагъатлыкъ этеди. Эмда муну бла махтанабыз. 13Биз сизге, ол сиз окъуп ангылагъандан башха зат жазмайбыз. Бизни бир жаны бла ангылагъаныгъыз кибик, толусунлай ангыларсыз деп, умут этеме. 14Алай бла, бизни Раббийибиз Масих Иссаны кюнюнде биз сизни бла махтаннган кибик, сиз да бизни бла махтанырсыз. 15Мен бу ышаныу бла, сизни экинчи кере къууандырыр ючюн, алгъын сизге къайтыргъа, 16Сора сизни шахарыгъызны юсю бла Македониягъа озаргъа, Македониядан а дагъыда сизге келирге ниет этеме. Сиз да мени Иудеягъа ашырырсыз. 17Былай ниет этип, мен терен ойлашмаймы этгенме? Неда планларымы дуния адамы кибик, бирде «Хау, хау», бирде «Угъай, угъай» депми этеме? 18Аллахны ышаннгылылыгъыны хакъына айтама, бизни сёзюбюз сизге бирде «хау», бирде «угъай» болмагъанды. 19Нек десегиз Аны юсюнден биз – мен, Силуан эмда Тимотей – сизге билдирген, Аллахны Уланы Масих Исса бирде «хау», бирде «угъай» болмагъанды, алай а Анда жангыз «хау» болгъанды. 20Нек десегиз Аллахны битеу ант бла берген сёзлери Масих Иссада «хау» болгъанды эм бу себепден Аллахны махтауу ючюн биз Масихни юсю бла Аллахха «амин» деп айтабыз. 21Бизни сизни бла бирге Масихде бегимли этген эм бизни майлагъан а Аллахды; 22Ол бизге мухур салгъанды эм ышандырыр шартха бизни жюреклерибизге Сыйлы Нюрню жерлешдиргенди. 23Аллахны жаныма шагъат этеме, мен эндиге дери Коринфге сизни аяп келмей тургъаныма. 24Бу уа сизни ийманыгъыз бизни оноуубузда болур ючюн кюрешгенден тюйюлдю; алай а, сиз къууаныр ючюн, биз сизни бла бирге ишлеучю нёгерлебиз. Нек десегиз сиз ийманда къаты турасыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\