2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 10

1Сизни арагъызда кесим уялчакъ болгъан, алай а сизден узакъда таукел болгъан мен Пауул, Масихни жууашлыгъы бла эм тёзюмлюк этиую бла сизге жалбарама: 2Мен сизге келсем, бизни адам табийгъатларына кёре жашагъанлагъа санагъан бир къауумлагъа, таукеллик бла къатылыкъ этерге этген ниетими этдирмегиз деп, сизден тилейме. 3Нек десегиз биз, чархыбызда жашай эсек да, чархыбызны табийгъатына кёре къазауат этмейбиз. 4Бизни къазауат этген сауутларыбыз чархны сауутлары тюйюлдюле, алай а алада къалаланы бузаргъа Аллахны кючю барды. Биз ала бла бош фикирлени 5Эмда Аллахны билиуге ёхтемлик бла къажау тургъан хар тыйгъычны къоратабыз эм хар тюрлю ойлашыуну Масиххе бойсундуруп жесир этебиз. 6Сизни Масиххе бойсунууугъуз толу болгъан заманда, хар тюрлю бойсунмаулукъну айыбына тюбетирге хазырбыз. 7Адамны тыш сыфатынамы къарайсыз? Мен Масихникиме деп, кесине толу ийнаннган ол кеси-кесинден, ол Масихники болгъаны кибик, биз да Масихникиле болгъаныбызны ойлашсын. 8Раббий бизге сизни бузаргъа тюйюл, къураргъа берген эркинлик бла, мен андан да бек махтансам да, айыплы боллукъ тюйюл эдим. 9Алай а, мен сизни жазып ийгенлерим бла къоркъутургъа кюрешген сунмагъыз. 10Нек десегиз биреу: «Жазып ийгенлеринде ол къатыды эм кючлюдю, кеси болгъан заманда уа къолайсызды эм аны сёзге усталыгъы да жокъду», – деп айтады. 11Аллай адам, биз кесибиз сизде болмай жазып ийген сёзлерибиз бла къаллай эсек да, кесибиз болгъан заманда ишибиз бла да аллай болгъаныбызны билсин. 12Нек десегиз кеслери-кеслерин кёргюзтюрге кюрешгенле бла биз кесибизни келишдирип неда тенглешдирип къараргъа базынмайбыз. Ала кеслерин – кеслери бла ёлчелеп тенглешдириулери бла оюмсузлукъ этедиле. 13Биз а мардасыз махтанырыкъ тюйюлбюз, алай а бизге Аллах буюргъан юлюш бла, сизге да жетер кибик, аллай марда бла махтанырыкъбыз. 14Биз, сизге жетмегенле кибик, кесибизни кючюбюзню салып кюрешмейбиз, нек десегиз Масихни Хайыр Хапары бла сизге да жетгенбиз. 15Биз, мардабызны билмей, башхаланы урунуулары бла махтанмайбыз, алай а сизни ийманыгъызны ёсюую бла сизни арагъызда ишлер жерибизни дагъыда бек кенгертирге умут этебиз. 16Алай бла Хайыр Хапарны сизден да ары жаялырбыз эмда башханы ишлеген жеринде тындырылгъан ишле бла махтаныучу болмазбыз. 17Махтаннган а, Раббий бла махтансын. 18Нек десегиз махтау тийишли, кеси-кесин махтагъан адам тюйюлдю, алай а Раббий кимни махтай эсе олду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\