2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 11

1Эй, сиз мени акъылсызлыгъыма бир кесек тёзсегиз эди уа! Алай а сиз манга тёзген да этесиз! 2Мен сизни ючюн Аллахны эришиую бла эришеме; нек десегиз мен сизден бир эрге, Масиххе сёз тауусдургъанма, сизни Аны аллына таза къызлай тапдырыр ючюн кюрешеме. 3Алай а, жилян кесини хыйлачылыгъы бла Хауаны терилтгени кибик, сизни да акъылларыгъыз, Масиххе тюз ниетлиликден тайып, бузулурла деп къоркъама. 4Нек десегиз ким болсада биреу, сизге келип, биз сизге билдирмеген башха Иссаны билдирип башласа, неда сиз алгъын ал магъан башха нюр алсагъыз неда сиз къабыл этмеген башха хайыр хапарны къабыл этсегиз, сиз анга бек иги тёзесиз. 5Алай а мен, ол «уллу абустолла» дегенлени къатында мени бир затдан да кемлигим жокъду деп ойлашама: 6Мен сёзге уста тюйюл эсем да, билим бла уа алай тюйюлме. Алай а биз хар жанындан да сизге толу белгилибиз. 7Сизни кётюрюр ючюн, кесими чёкдюрюп, Аллахны Хайыр Хапарын сизге хакъсыз билдиргеним себепли гюняхмы этгенме? 8Мен сизге къуллукъ этер ючюн башха жамауатладан хакъ алып алагъа къоранч салгъанма эм сизде болгъан заманымда, керекли болгъан эсем да, биригизге да жюк болмагъанма. 9Нек десегиз мени кереклими Македониядан келген къарындашла толтургъан эдиле, алай бла мен сизни бир зат бла да къыйнамазгъа кюрешгенме эм кюрешген да этерикме. 10Масихни менде болгъан тюзлюгю бла айтайым, Ахаяны жерлеринде бу махтау менден сыйырыллыкъ тюйюлдю. 11Алай нек этеме? Сизни сюймегенимденми? Сизни къалай сюйгеними Аллах биледи! 12Алай а махтаннган затлары бла бизге тенг кёрюнюрге сылтау излегенлеге сылтау бермез ючюн, къалай эте эсем да, алай этерикме. 13Нек десегиз аллай жалгъан абустолла, хыйла ишле этиучюле, Масихни абустолларыны сыфатына киредиле. 14Ол а сейир тюйюлдю, нек десегиз шайтан кеси жарыкъны мёлегини сыфатына киреди. 15Ол себепден а анга къуллукъ этгенле да, кеслерин тюзлюкге къуллукъ этгенлеча кёргюзтгенлери уллу иш тюйюлдю. Аланы ахырлары уа этген ишлерине кёре боллукъду. 16Энтда айтайым: мени ким да акъылсызгъа санамасын; алай тюйюл эсе да, мен да бир кесек махтаныр ючюн, мени акъылсызны къабыл этгенча окъуна къабыл этигиз. 17Айтханларымы, Раббийге кёре тюйюл, алай а махтаныргъа былай таукел болуп, акъылсызча айтама. 18Кёпле адам табийгъатлары бла махтаннганларына кёре, мен да махтанырыкъма. 19Нек десегиз сиз, акъыллы адамла, акъылсызлагъа сюйюп тёзесиз! 20Сизни къул этгенлеге, къыйыныгъызны ашагъанлагъа, сизни алдагъанлагъа, кеслерин ёрге кётюргенлеге, бетигизге ургъанлагъа сиз тёзесиз. 21Айыпха айтама, анга уа бизни кючюбюз жетмегенди! Биреу бир зат бла махтаныргъа базына эсе уа – акъылсызча айтама! – мен да базынама. 22Ала чюйютлюлемидиле? Мен да чюйютлюме. Израильчилемидиле? Мен да израильчиме. Ибрахимни урлугъумудула? Мен да алайма. 23Масихни жумушчуларымыдыла? Акъылдан чыкъгъанча айтама! Мен а бегирек да. Мен кёбюрек да уруннганма, чексиз тюйюлгенме, кёп кере тюрмеде эм кёп кере ёлюмге къаршы болгъанма. 24Иудейлиледен манга беш кере отуз тогъуз къамичи уруу берилгенди. 25Юч кере мени таякъла бла тюйгендиле, бир кере ташла бла тюйгендиле, юч кере кеме батханны сынагъанма, бир кече бла бир кюнню ачыкъ тенгизде ашыргъанма. 26Кёп кере жолоучулукъ этгенме. Баргъан суулада къоркъуулукълагъа, аманлыкъчыладан къоркъуулукълагъа, кеси миллетимден къоркъуулукълагъа, башха миллетлиледен къоркъуулукълагъа, шахарда къоркъуулукълагъа, къум тюзде къоркъуулукълагъа, тенгизде къоркъуулукълагъа, жалгъан къарындашланы араларында къоркъуулукълагъа тюбегенме. 27Урунуп бек къыйналгъанма, кёп кере жукъусузлукъ, ачлыкъ эм суусаплыкъ сынагъанма. Кёп кере ашсыз эмда сууукълукъда жаланнгач къалгъанма. 28Мен сынагъан башха затладан сора да, хар кюнден манга адамла басынып, битеу жамауатланы къайгъысын этеме. 29Ким къарыусуз болады, аны бла мен да къарыусуз болмагъан? Ким териледи, аны ючюн мен жанмагъан? 30Мен махтаныргъа керек эсем, къарыусузлугъуму кёргюзтген затла бла махтанырыкъма. 31Раббийибиз Масих Иссаны Атасы ёмюрледе да алгъышлы Аллах биледи мени ётюрюк айтмагъанымы. 32Дамаскда Арета патчахны область таматасы, мени тутар ючюн, Дамаск шахарны сакълагъанды. Мен а четенни ичинде терезе бла шахарны къабыргъасындан энишге тюшюрюлюп, алай бла аны къолуна тюшмей къутулгъанма.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\