2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 12

1Махтаннганым хайырлы тюйюл эсе да, махтаныргъа керекме; энди мен Раббийни кёргюзюулерини эм билим ачханларыны юсюнден айтырыкъма. 2Масихни болгъан бир адамны таныйма, ол онтёрт жыл мындан алда – чархы бла болгъан эсе да билмейме, чархсыз болгъан эсе да билмейме, Аллах биледи – ючюнчю кёкге дери кётюрюлгенди. 3Аллай адамны юсюнден билеме – алай а чархы бламы, огъесе чархсызмы, аны уа билмейме, Аллах биледи – 4Ол жаннетге кётюрюлгенди эм тил бла айтылынмазлыкъ, аланы адамгъа айтыргъа амал болмагъан сёзлени эшитгенди. 5Аллай адам бла махтаныргъа болаллыкъма, кесим бла уа, къарыусузлукъларым бла болмаса, махтанырыкъ тюйюлме. 6Алай а, махтаныргъа сюйсем да, акъылсыз боллукъ тюйюлме, нек десегиз тюзюн айтырыкъма. Алай болсада, бир киши да мени, кёргенинден неда эшитгенинден уллугъа санамаз ючюн, мен кесими тыйып турама. 7Эмда мен эсепсиз уллу билим ачылыула бла ёхтемленмез ючюн, манга чархымда уу тиш – мени къыйнаргъа шайтанны мёлеги – берилгенди. 8Мен, андан къутулур ючюн, юч кере Раббийден тилек этген эдим. 9Алай а Раббий манга: «Санга Мени шафауатым тамамды; нек десенг Мени кючюм къарыусузлукъда толу болады», – деп айтханды. Алай бла, Масихни кючю менде турур ючюн, мен бегирек да сюйюп къарыусузлукъларым бла махтанырыкъма. 10Ол себепден, Масих ючюн къарыусузлукълада, жаныма тийиуледе, кереклиликледе, зулмулукълада, тарлыкълада мен тынч кёллюлюк этеме; нек десегиз мен къарыусуз болгъан заманымда, кючлюме. 11Мен, махтана кетип, акъылсызлыкъгъа жетдим: муну сиз этдиргенсиз манга. Кертиси да мени сиз махтаргъа керек эдигиз; нек десегиз кесим сансыз адам болгъанлыкъгъа, ол «уллу абустолланы» къатында мени бир затдан да кемлигим жокъду. 12Абустоллугъуму шартлары сизни аллыгъызда хар тюрлю тёзюмлюлюк бла, илишанла бла, сейирликле бла эм къудуретли ишле бла кёргюзтюлгендиле. 13Ол себепден башха жамауатланы къатында сизни не кемлигигиз барды, жаланда мен кесим сизге жюк болмагъаным тюйюл эсе? Аллай терсликни манга кечигиз! 14Ма, мен сизге ючюнчю кере барыргъа хазырма, сизге жюк боллукъ да тюйюлме; нек десегиз мен сизни затыгъызны излемейме, сизни излейме. Сабийле ата-аналарына тюйюл, ата-анала сабийлерине мюлк жыяргъа борчлудула. 15Мен сизни жаныгъыз ючюн кеси затымы ыразы болуп жоярыкъма эм кесими аздырлыкъма. Сизни чексиз бек сюйгенимлей, сиз мени аз сюерге къалай болалырсыз? 16Сёз ючюн мен кесим сизге жюк болмагъанма, алай а, хыйлачы болуп, сизни хыйлалыкъ бла алдагъанма деп айтайыкъ. 17Алай а ол мен сизге ийген адамланы юсю бла, мен сизни бир затыгъыздан да хайырланнганмамы? 18Мен, Титден сизге барырын тилеп, аны биргесине да къарындашладан бирин ийген эдим. Тит сизни бир затыгъыздан хайырланнганмыды? Биз бирча нюр бла, бирча жол бла жюрюмегенми эдик? 19Алыкъа биз жаланда сизни аллыгъызда кесибизни ариулагъанмы сунасыз? Биз муну, Масихникиле болуп, Аллахны аллында айтабыз. Была бары да, сюйюлюннгенле, сиз ийманда кючленир ючюндюле. 20Нек десегиз мен сизге келсем, сизни мен жаратмагъанла болуп табарма эм сиз да мени сиз жаратмагъан болуп табарсыз: сизде къаугъала, зарлыкъла, ачыуланыула, даулашыула, сёз этиуле, тилчиликле, ёхтемликле, низамсызлыкъла табарма деп къоркъама. 21Энтда келген заманымда, мени Алла хым мени, сизни аллыгъызда ыйлыкъдырыр эм алгъын гюнях этип, этген харамлыкъларындан, саякълыкъларындан, адепсизликлеринден тобагъа къайтышмагъан кёп адам ючюн мен жиляу этерме деп къоркъама.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\