2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 13

1Энди сизге ючюнчю кере келеме. Эки неда юч шагъатны айтханлары бла хар сёз бегимли боллукъду. 2Мен сизге алгъындан айтханма эм энтда алгъындан, сизде экинчи кере болгъанымдача айтама, энди уа кесим сизде болмай, алгъын гюнях этгенлеге эм битеу къалгъанлагъа жазама, энди сизге келсем, бир кишини аярыкъ тюйюлме. 3Менде Масихни айтханына, сиз патауа излейсиз. Ол сизге къарыусуз тюйюлдю, алай а сизде кючлюдю. 4Нек десегиз Ол къарыусузлукъдан къачха керилген эсе да, энди Аллахны кючю бла сауду; аны кибик биз да Масихде къарыусуз эсек да, Аллахны кючю бла Аны бла бирге сизни ючюн сау жашарыкъбыз. 5Сиз иймандамысыз – кесигиз-кесигизни сынагъыз, кесигиз-кесигизни тинтип къарагъыз. Масих Иссаны сизде болгъанын сиз кесигиз билмеймисиз? Алай болмаса, сиз сыналыугъа чыдаялмай къалыр эдигиз. 6Биз а сыналыугъа чыдагъаныбызны сиз билирсиз деп умут этеме. 7Сиз бир тюрлю аман иш этмез ючюн, биз Аллахдан тилек этебиз. Бизни сыналыугъа чыдагъаныбызны кёргюзтюр ючюн тюйюл, алай а биз сыналыулагъа чыдаялмагъанча кёрюнсек да, сизни ахшылыкъ этеригизни тилейбиз. 8Нек десегиз бизни хакъ кертиге къажау болургъа тюйюл, жаланда хакъ керти жанлы болургъа кючюбюз барды. 9Биз къарыусуз, сиз а кючлю болгъанда, биз къууанабыз эмда сиз тамамлы болур ючюн тилек этебиз. 10Кесим сизни арагъызда болмай муну жазгъаным а, келген заманымда, Раббий манга бузаргъа тюйюл, къураргъа берген эркинлигим бла къатылыкъ этмез ючюндю. 11Болсада, къарындашла, къууаныгъыз, жетишимли болугъуз, жапсарылыгъыз, бир акъыллы, жарашыулу болугъуз, сюймеклик эмда жарашыулукъ бериучю Аллах а сизни бла боллукъду. 12Бир-биригизни сыйлы уппа этиу бла саламлашыгъыз. Битеу сыйлыла сизге салам айтадыла. 13Раббий Масих Иссаны шафауаты да, Аллахны сюймеклиги да, Сыйлы Нюрню бирикдириую да сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\