2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 2

1Алай бла мен кеси-кесимден энди сизге жаныгъызны къыйнау бла келмезге оюм этгенме. 2Нек десегиз мен сизни жаныгъызны къыйнай эсем, сизден, менден жаны къыйналгъанладан башха, мени къууандырлыкъ кимди? 3Келгенимде, мени къууандырыргъа керек болгъан адамладан жаным къыйналмаз ючюн, мени жазгъаным ма ол эди. Мени къууанчым сизни барыгъызгъа да къууанч болгъанына ийнанып, сизни барыгъызгъа да ышанама. 4Мен сизни жаныгъызны къыйнар ючюн тюйюл, алай а менде сизни сюймеклик къалай толу болгъанын сиз ангылар ючюн, мен сизге уллу къайгъыдан эм жюрегими такъырлыгъындан кёп жилямукъла бла жазгъан эдим. 5Жанымы къыйнагъан а мени жанымы къыйнамагъанды, алай а, бир жанындан, кётюртюп айтмаз ючюн, сизни барыгъызны да жаныгъызны къыйнагъанды. 6Аллайгъа кёпледен бу айыпха тюбетилгени тамамды. 7Алай бла, аны чексиз мудахлыкъ алмаз ючюн, энди сиз аны кечсегиз эм жапсарсагъыз игиди. 8Ол себепден аны сюйгенигизни энтда кёргюзтюрюгюзню сизден тилейме. 9Нек десегиз мен аны жазгъаным, сиз хар не жаны бла да бойсунамысыз деп, сынап билир ючюн эди. 10Сиз а кимни не терслигин кече эсегиз, аны мен да кечеме; нек десегиз мен да, кимни не терслигин кечген эсем да, Масихни аллында сизни ючюн кечгенме. 11Шайтан бизге заран этмез ючюн алай этгенме; нек десегиз аны аман ниетлери бизге белгисиз тюйюлдюле. 12Масихни юсюнден Хайыр Хапарны жаяргъа мен Троадагъа келгенимде, Раббий манга эшик ачхан эди. 13Алай болгъанлыкъгъа, къарындашым Титни анда тапмагъаным себепли, кёлюме ырахатлыкъ тапмагъан эдим, алай а, андагъыла бла саламлашып, Македониягъа кетген эдим. 14Алай а, Аллахха шукур, Ол бизни хар заманда да Масихни хорламлы барыуунда жюрютеди эм Аны билиуню ариу ийисин бизни юсюбюз бла хар жерде да жаяды. 15Нек десегиз биз, къутхарыла тургъанлада эм жоюла тургъанлада Аллахха Масихни ариу ийисибиз: 16Бир къауумлагъа ёлюм келтирген ёлюм ийисбиз, башхаларына уа жашау келтирген жашау ийисбиз. Сора бу ишге ким жетишеди? 17Нек десегиз биз, кёплеча, Аллахны сёзюн кесибизге файда болур ючюн жюрютюучюле тюйюлбюз, алай а Аллах ийгенле, Масихникиле болуп, Аллахны аллында таза жюрекден айтабыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\