2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 3

1Биз жангыдан кесибизни махтаргъамы башлайбыз? Огъесе биз, бир къауумлача, сизге неда сизден къабыл кёрген письмола иергеми керекбиз? 2Сиз, бизни жюреклерибизде жазылгъан, битеу адамла билген эм окъугъан письмобузсуз. 3Сиз Масихни письмосу болгъаныгъызны кёргюзтесиз. Ол письмо уа бизни къуллукъ этиуюбюзню юсю бла шакъы бла угъай, жашау бериучю Аллахны Нюрю бла, таш гыйылагъа тюйюл, эт гыйылагъа, адамланы жюреклерине жазылгъанды. 4Масихни юсю бла бизни Аллахха аллай ышаныуубуз барды. 5Бир затны да кеси жетишимибизге санамайма эмда кесибиз жетишимлибиз демейме, бизни жетишимли этген Аллахды. 6Ол бизни, жазылгъан жорукълагъа тюйюл, Сыйлы Нюрге таяннган Жангы Кесаматны къуллукъчулары болургъа жетишимли этгенди. Жазылгъан жорукъ ёлтюреди, Нюр а жашатады. 7Ташлагъа харфла бла жазылгъан, ёлюм келтирген къуллукъ Таурат, аллай бир аламат болуп, Мусаны бети жалан бир аз заманнга нюр жаннганы ючюн, Израиль улулары аны бетине къараялмагъан эселе, 8Сора Сыйлы Нюрню къуллукъ этиую уа андан да аламат болургъа керек тюйюлмюдю? 9Нек десегиз адамны айыбына тюбетиучю къуллукъ аламат эсе, сора аны ариулагъан къуллукъ а андан кёп да аламатды. 10Нек десегиз алгъын аламат болгъан зат, андан сора келгенни чексиз аламатлыгъы бла тенглешдирилгенде, аны аламатлыгъы къалмайды. 11Ол себепден, кёпге бармагъан зат аламат эсе, дайым тургъан а андан кёп да аламатды. 12Аллай ышаныуубуз болуп, биз уллу таукеллик бла сёлешебиз. 13Муса бетине жабыу жабып, Израиль улулары аны кёпге бармагъан аламатлыгъыны ахырын кёрмез ючюн этгени кибик этмейбиз. 14Алай а аланы акъыллары сокъур болгъанды. Нек десегиз бюгюннге дери да ала Эски Кесаматны окъугъан заманда, акъылларына ол жабыу жабылыпды; ол жабыуну уа Масих кетереди. 15Бюгюннге дери да Мусаны Китабы окъулгъан заманда, жабыу аланы жюреклерине жабылгъанлай турады. 16Адам Раббийге къайтышса уа, ол жабыу кетериледи. 17Раббий Нюрдю. Раббийни Нюрю къайда эсе, азатлыкъ да андады. 18Биз а барыбыз да, кюзгюде кибик, ачыкъ бетли болуп, Раббийни аламатлыгъына къарап, Анга ушаш болур ючюн аламатлыкъны бир даражасындан бир даражасына тюрленебиз; бу да Раббийни Нюрюню юсю бла болады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\