2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 5

1Ол себепден бизни жердеги юйюбюз, бу чархыбыз бузулса, бизни Аллахдан кёкледе мекямыбыз, къол бла ишленмеген ёмюрлюк чархыбыз болгъанын билебиз. 2Энди биз ёмюрлюк чархыбызны киерге асыры сюйгенибизден ахтынып турабыз. 3Нек десегиз кийинип эсек, къымыжа болуп кёрюнмебиз. 4Биз, бу чархыбызда тургъан заманыбызда, ауур жюк тюбюнде ахтынабыз; нек десегиз тешинирге сюймейбиз, ёллюк чархыбызны ёлюмсюзлюк жутар ючюн кийинирге сюебиз. 5Аллах а бизни ма муну ючюн жаратханды эм ышандырыр шартха бизге Нюрюнден бергенди. 6Алай бла, биз хар заманда да тынч кёллю болабыз эм билгенибизча, чархыбызда жашагъаныбызда, Раббийден узакъдабыз. 7Нек десегиз биз, кёрюу бла тюйюл, ийман бла жюрюйбюз. 8Сора биз тынч кёллю болабыз эм, чархыбыздан чыгъып кетип, Раббий бла жашаргъа сюебиз. 9Ол себепден чархыбызда жашап да, андан чыгъа туруп да, Раббийни ыразы этерге эришип кюрешебиз. 10Нек десегиз биз, чархыбызда жашагъан заманыбызда, ахшылыкъ неда аманлыкъ этгенибизге кёре тийишлисин алыр ючюн, хар бирибиз да Масихни сюдюню аллында кёрюнюрге керекбиз. 11Алай бла, Раббийден къоркъууну не болгъанын ангылап, биз адамланы ийнандырабыз, Аллахха уа биз ачыкъбыз, сизни жюреклеригизге да ачыкъбыз деп умут этеме. 12Кесибизни сизге жангыдан махтамайбыз, алай а жюреклери бла тюйюл, тыш сыфатлары бла махтаннганлагъа сизни айтыр затыгъыз болур ючюн, бизни бла махтаныргъа сизге сылтау беребиз. 13Акъылыбыздан чыкъгъан эсек, бу Аллах ючюндю; акъылыбыз башыбызда эсе, бу сизни ючюндю. 14Нек десегиз бизни жюрютген Масихни сюймеклигиди. Биреулен битеу адамла ючюн ёлгенди, алай эсе, бары да ёлгендиле деп оюм этгенбиз. 15Жашагъанла энди кеслери ючюн жашамай, алай а ала ючюн ёлген эм тиргизилген Масих ючюн жашасынла деп, Масих битеу адамла ючюн ёлгенди. 16Ол себепден биз, энди бир кишини да тыш сыфатына кёре танымайбыз. Масихни чархына кёре таныгъан эсек да, энди уа алай танымайбыз. 17Мынга кёре, ким Масихде эсе, ол жангы жаратылгъан адамды. Буруннгу озгъанды, энди уа хар неда жангыды. 18Бары да Масих Иссаны юсю бла бизни Кеси бла жарашдыргъан эм бизге жарашдырыуну къуллугъун берген Аллахданды. 19Нек десегиз Аллах, адамланы гюняхларын аланы боюнларына салмай, Масихни юсю бла дунияны Кеси бла жарашдыргъанды эм бизге жарашдырыу сёзюн аманат этгенди. 20Ол себепден биз Масихни аты бла келечилебиз, Аллах Кеси буйругъун бизни юсюбюз бла айтып ангылатхан кибик ан гылатады. Масихни аты бла тилейбиз: Аллах бла жарашыгъыз. 21Нек десегиз биз Масихни юсю бла Аллахны аллында тюзлюклю болур ючюн, Аллах гюнях не болгъанын билмеген Масихни бизни гюняхларыбыз ючюн къурман этгенди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\