2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 7

1Алай бла, сюйюлюннгенле, Аллахны бизде аллай ант сёзлери болгъаны себепли, чархыбызны неда нюрюбюзню харам этген хар бир затдан кесибизни тазалайыкъ эмда Аллахдан къоркъуу бла толусунлай Аллахха берилейик. 2Жюреклеригизде бизге жер беригиз. Биз биреуню да инжитмегенбиз, биреуге да заран этмегенбиз, биреуню да къыйынын ашамагъанбыз. 3Муну сизге айып салыр ючюн айтмайма; нек десегиз мен сизге алгъын, сиз бизни жюреклерибиздесиз, алай бла сизни бла бирге ёлюрге да, жашаргъа да хазырбыз деген эдим. 4Мен сизге бек ышанама, сизни бла кёп махтанама. Мени жюрегим бек жапсарылгъанды. Бизни битеу бу къыйынлыкъларыбыз болгъанлай да, къууанчдан толума. 5Нек десегиз биз Македониягъа келге нибизде, чархыбыз бир тюрлю тынчлыкъ тапмагъан эди, алай а биз хар жанындан да къысылгъан эдик: тышындан – чабыуулла, ичибизде – къоркъуула бар эдиле. 6Алай а унукъгъанланы жапсарыучу Аллах Титни келгени бла бизни жапсаргъан эди 7Эм жаланда аны келгени бла болуп къалмай, алай а ол, сизни итиниуюгюзню, сизни жилягъаныгъызны, сизни, мени ючюн эришгенигизни хапарын бизге айта, сизни ючюн аны жапсарылыуу бла да жапсарылгъанбыз, алай бла мен дагъыда бек къууаннганма. 8Ол себепден, сизге жазып ийгеним бла сизни мудах этген эсем да, сокъуранмайма, алгъын сокъураннган эсем да; нек десегиз ол жазып ийгеним сизни болсада бир кесек заманнга мудах этгенин кёреме. 9Энди мени къууаннганым, сизни жарсыгъаныгъыз ючюн тюйюлдю, алай а жарсыгъаныгъыз сизни тобагъа къайтышдыргъаны ючюндю; нек десегиз Аллах сюйгенча жарсыгъансыз, алай бла бизден не аз да заран кёрмегенсиз. 10Нек десегиз Аллахны буйругъу бла болгъан жарсыу адамда ахыры къутхарылыу болгъан, сокъурандырмагъан тобагъа къайтышыулукъ чыгъарады. Дунияны жарсыуу уа ёлюм чыгъарады. 11Ма ол, сизни Аллах сюйгенча жарсыгъаныгъыз, къарагъыз сизде къаллай къадалыу, къаллай ариуланыу, къаллай ачыуланыу, къаллай къоркъуу, къаллай итиниу, къаллай эришиу, гюнях этгеннге къаллай айып бериу чыгъаргъанды! Бу ишде хар не жаны бла да сиз кесигизни таза этип кёргюзтгенсиз. 12Алай бла, мен сизге жазгъан эсем, сора жаннга тийген адам ючюн эм кёлкъалды болгъан адам ючюн жазмагъанма, алай а сизни къайгъыгъызны этгенибиз Аллахны аллында сизге ачыкъ болур ючюн жазгъанма. 13Ол себепден сизни жапсарылыуугъуз бла биз да жапсарылгъанбыз. Андан да бег’а Титни къууаныуу бла къууаннганбыз; нек десегиз сиз барыгъыз да аны кёлюн ырахат этгенсиз. 14Алай бла аны аллында сизни ючюн не бла махтаннган эсем да, айыплы болмагъанма; алай а, бизни сизге айтханларыбызны бары да тюз болгъанлары кибик, Титни аллында да бизни махтаныуубуз тюз болуп чыкъгъанды. 15Сиз барыгъыз да аны айтханына тынгылагъаныгъызны, аны къоркъуу бла эм титиреу бла къалай къабыл этгенигизни эсине тюшюргенде, аны жюреги сизге дагъыда бек тартады. 16Алай бла мен сизге хар не жаны бла да ышаныргъа болаллыгъыма къууанама.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\