2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 8

1Къарындашла, Македонияны жамауатларына Аллахны берген шафауатыны юсюнден сизге билдиребиз: 2Ала уллу къыйынлыкъла сынагъан эселе да, аланы чексиз къууанчлары эм асыры жарлылыкълары мардасыз чомартлыкъгъа айланнганды. 3Нек десегиз ала къарыуларына кёре да, къарыуларындан артыкъ да сюйюп игилик этгенлерине мен шагъатма. 4Ала сыйлылагъа болушур ишге къошулургъа энчи эркинлик алыргъа бизден бек жалбарып тилеген эдиле. 5Эм, жаланда биз умут этген зат бла къалмай, ала кеслери-кеслерин бек алгъа Раббийге, андан сора Аллахны буйругъу бла бизге бергендиле. 6Ол себепден арагъызда бу хайырлы ишни башлагъан Титден аны бошарын тилеген эдик. 7Сиз а ийманда, сёз айтыуда, билимде, хар тюрлю ишге къадалыуда эм сиз бизге кёргюзтген сюймекликде, хар неде да онглу болгъаныгъыз кибик, бу хайырлы ишде да онглу болугъуз. 8Муну уа буйрукъча айтмайма, алай а башхаланы къадалып этгенлери бла сизни сюймеклигигизни таза жюрекден болгъанын сынайма. 9Раббийибиз Масих Иссаны шафауатын сиз билесиз: сиз Аны жарлылыгъы бла бай болур ючюн, Ол, бай болгъанынлай, сизни ючюн жарлы болгъанды. 10Муну юсюнден насийхат береме, нек десегиз ол сизге хайырлыды. Сиз а муну энди этип башламагъансыз, алай а муну этерге озгъан жылдан бери окъуна сюе эдигиз. 11Энди уа бу ишни тамам этигиз; сиз сюйюп муну этерге тилегенигиз кибик, онгугъузгъа кёре тамам этерге кюрешигиз. 12Нек десегиз биреу бир ишни сюйюп эте эсе, бу аны къолунда болмагъан затына кёре тюйюл, къолунда болгъан затына кёре къабыл этиледи. 13Башхаланы тынчайтып, сизни уа къыйнаргъа изленмейди, алай а тенглик болур ючюн, 14Энди сизни артыгъыгъыз аланы кереклилерин толтургъаны кибик, артда уа аланы артыкълары сизни кереклигизни толтурур ючюндю. 15Китапда: «Кёп жыйгъан адамны артыгъы болмагъанды, аз жыйгъанны да кемлиги болмагъанды», – деп жазылгъаны кибик, тенглик болсун. 16Сизни ючюн алай кюрешиуню Титни жюрегине салгъан Аллахха шукур болсун! 17Тит, жангыз биз тилегенни къабыл этип къалмай, кеси да сизни къайгъыгъызны этгени себепли, сизге кеси сюйюп барады. 18Аны биргесине биз дагъыда битеу жамауатлада Хайыр Хапарны жайыу бла махталгъан къарындашны иебиз. 19Аны юсюне да ол къарындаш, Раббийни Кесине махтау салыныр ючюн эмда сизни болушургъа хазыр болгъаныгъызны кёргюзтюр ючюн, биз этген бу хайырлы къуллукъда жамауатладан бизни жолоучу нёгерибиз болургъа сайланнганды. 20Бу уллу саугъагъа жууаплы болуп, бизни этген къуллугъубуздан бизге киши гурушха болмаз ючюн сакъ болабыз. 21Нек десегиз биз ахшылыкъ этерге жаланда Раббийни аллында кюрешип къалмай, алай а адамланы алларында да кюрешебиз. 22Биз кёп кере, кёп ишлени къадалып этиучюсюн сынагъан, энди уа кеси сизге уллу ышаныуу бла андан да бек, ишге къадалгъан къарындашыбызны да ол эки къарындаш бла бирге иебиз. 23Тит а мени жолдашымды эмда сизни арагъызда къуллукъ этиучю нёгеримди, къарындашларыбыз а Масихни махтауу, жамауатланы келечилеридиле. 24Алай бла сизни сюймеклигигизни эмда биз сизни юсюгюзден тюз махтаннганыбызны шартларын жамауатланы аллында алагъа кёргюзтюгюз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\