2 КОРИНФЛИЛЕГЕ 9

1Сыйлылагъа болушлукъ этиуню юсюнден мени сизге жазар керегим жокъду. 2Нек десегиз мен сизни болушургъа хазыр болгъаныгъызны билеме эм, Ахая былтырдан бери окъуна хазырды деп, Македониячыланы алларында сизни бла махтанама эмда сизни эришиуюгюз кёплеге кёл салдыргъанды. 3Къарындашланы ийгеним а, бу ишде сизни юсюгюзден мени махтаныуум бош болмай, алай а сиз, мен айтхан кибик, хазыр болуп турур ючюн 4Эмда Македониячыла мени бла келип сизни уа хазыр болмай тургъаныгъызлай тапсала, «сиз» демейме, биз аллай бир ышаныулукъ бла махтаннганлай, айыплы болмаз ючюн эди. 5Ол себепден, сизни айтылып билиннген бу ахшылыгъыгъыз, жасакъ жыйгъанча тюйюл, ахшылыкъча болуп, хазыр болур ючюн къарындашла сизге алгъадан барып кереклисин тындырырларын мен аладан тилерге тийишли кёрген эдим. 6Муну сизге айтама: къызгъанып сепген адам аз орур; чомарт сепген а кёп орур. 7Хар ким, жюреги тартханнга кёре, жаны къыйналмай эм зорлукъ бла болмай берсин; нек десегиз сюйюп бергенни сюеди Аллах. 8Сизни хар заманда, хар не жаны бла да хар затыгъыз эркин болуп, сиз хар ахшы ишге чомарт болуп къошулур ючюн, Аллахны сизге хар игиликни кёп этерге кючю барды, 9Китапда: «Ол саугъала юлешгенди, жарлылагъа бергенди; аны тюзлюгю ёмюрде да турлукъду», – деп жазылгъаны кибик. 10Урлукъ себиучюге урлукъ Бериучю эм ашаргъа ётмек Бериучю, сизни сепгенигизге элпеклик берир эм сизни тюзлюгюгюзню хайырын кёп этер. 11Сиз хар заманда чомарт болур ючюн хар не жаны бла да бай этилесиз. Чомартлыгъыгъыз а бизни юсюбюз бла Аллахха шукур этиу чыгъарады. 12Бу къуллукъ этиуню иши жаланда сыйлыланы жарлылыкъларына жарагъан бла къалмай, алай а кёпледен Аллахха кёп шукур этиуле чыгъарады. 13Нек десегиз адамла бу къуллукъ этиуню сынамын кёрюп, сиз Масихни Хайыр Хапарын ачыкъ къабыл этип, анга боюн салгъаныгъыз ючюн эм таза жюрекден алагъа эм барысына этген чомартлыгъыгъыз ючюн Аллахха махтау саладыла. 14Сизде Аллахны шафауаты мардасыз болгъаны ючюн, сизни кёрюрге сюйюп, сизни ючюн тилек этедиле. 15Аны айтып болмазча саугъасы ючюн Аллахха шукур болсун!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\