2 АХИЯ 1

1Мен акъсакъалдан, мен кертилик бла сюйген, сайланнган бийчеге эмда аны сабийлерине салам болсун! Жангыз мен тюйюл, алай а хакъ кертини билгенле бары да сизни сюедиле. 2Нек десегиз хакъ керти бизде жашайды эм ёмюрде да бизни бла боллукъду. 3Аллах Атадан эм Атаны Уланы, бизни Раббийибиз Масих Иссадан келген шафауат, мархамат, ырахатлыкъ хакъ кертиде эм сюймекликде сизни бла боллукъду. 4Сени сабийлерингден, биз Атадан алгъан фарызгъа кёре хакъ кертини жолунда жюрюгенлени табып, мен бек къууаннганма. 5Бийче, энди уа сенден тилейме, бирбирибизни сюейик. Бу мен санга жазгъан жангы фарыз тюйюлдю, алай а биз алгъындан алгъан фарызды. 6Сюймеклиг’а Аллахны фарызларына кёре жашагъаныбыздан болады. Сиз алгъындан эшитгенигиз кибик, Аны фарызы сюймекликни жолунда жюрюуюгюздю. 7Нек десегиз адам чархы бла келген Масих Иссаны къабыл этмеген кёп терилтиучюле дуниягъа чыкъгъандыла. Аллай адам терилтиучюдю эм Масиххе къаршчыды. 8Биз, ол урунуп кюрешгенибизни тас этмей, алай а толу саугъа алыр ючюн, кесигизге къарагъыз. 9Масихни юйретиуюн бузгъан эм ол юйретиуде турмагъан ким болсада, ол адамда Аллах жокъду; Масихни юйретиуюнде тургъанда Ата да, Улан да барды. 10Сизге келип, бу юйретиуню келтирмеген адамны юйге алмагъыз эм анга салам бермегиз. 11Нек десегиз анга салам берген аны аман ишлерине къошулады. 12Сизге кёп жазарыгъым барды, алай а къагъытха шакъы бла жазаргъа сюймейме; сизге келип, сизни къууанчыгъыз толу болур ючюн бетден-бетге сёлеширге уа умут этеме. 13Сени сайланнган эгечинги сабийлери санга салам бередиле. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\