2 ПЕТЕР 1

1Масих Иссаны къулу эм абустолу болгъан мен Шимон Петерден, бизни Аллахыбыз эм Къутхарыучубуз Масих Иссаны тюзлюгю бла бизни бла бирча багъалы ийманны алгъанлагъа салам болсун! 2Аллахны эм бизни Раббийибиз Иссаны билиу бла сизге шафауат эм ырахатлыкъ кёп болсун. 3Кеси махтауу бла эм ахшылыгъы бла бизни чакъыргъан Аллахны кючю, Аны таныгъаныбыз себепли, бизге жашаугъа бла Аллахны жолунда жюрюуге керекли хар затны бергенди. 4Аланы хайырындан а, бизге бек уллу эм багъалы ант сёзле берилгендиле; алай бла сиз, бу дунияны бийлеп тургъан тыйгъычсызлыкъ бла бет жоюудан кери болуп, ол ант сёзлени юсю бла Аллахны табийгъатына къошулурсуз. 5Ол себепден сиз, мынга битеу кёлюгюзню салып, ийманыгъызда ахшылыкъ этиуню, ахшылыкъ этиуде оюмлулукъну, 6Оюмлулукъда кесигизни тыйыуну, кесигизни тыйыуда тёзюмлюкню, тёзюмлюкде Аллахны жолуна тюзлюкню, 7Тюзлюкде къарындаш сюйюуню, къарындаш сюйюуде сюймекликни кёргюзтюгюз. 8Была сизде бар эселе эм кёп бола эселе, Раббийибиз Масих Иссаны билиуден жетишимсиз эм хайырсыз къаллыкъ тюйюлсюз. 9Кимде была жокъ эселе уа, ол узакъ кёрмеген сокъурду, кесини алгъыннгы гюняхларындан тазаланнганын унутханды. 10Ол себепден, къарындашла, чакъырылыуугъузну эм сайланыуугъузну къаты этерге бекден-бек кюрешигиз. Алай этсегиз, бир заманда да тентиремезсиз. 11Нек десегиз бизни Раббийибиз эм Къутхарыучубуз Масих Иссаны ёмюрлюк Патчахлыгъына эркин эшик сизге алай ачыллыкъды. 12Аны ючюн сиз бу затланы биле эсегиз да эм сизде болгъан хакъ керти бла бегимли болгъан эсегиз да, мен сизге аланы эсгертиумю бир заманда да къоярыкъ тюйюлме. 13Бу чархымда болгъан кезиуюмде сизни эсгертиу бла сагъайтыуну тюз кёреме. 14Бизни Раббийибиз Масих Исса манга ачыкъ этгени кибик, къысха заманда мен бу дуниядан кетеригими билеме. 15Мен бу дуниядан кетгенден сора да, сиз ол затланы хар заманда эсигизде тутар ючюн, энди кюреширикме. 16Нек десегиз биз сизге бизни Раббийибиз Масих Иссаны кючюн эм келлигин, ушатылып айтылгъан ётюрюк таурухланы ызындан барып билдирмегенбиз, алай а Аны уллулугъун кеси кёзюбюз бла кёрюп билдиргенбиз. 17Нек десегиз уллу эм махтаулу Аллахдан Анга: «Бу Мени ыразылыгъым Анда болгъан, Мени Сюйюлюннген Уланымды», – деген ауаз келген заманда, Ол Аллах Атадан хурмет эм махтау алгъанды. 18Кёкледен келген бу ауазны биз Аны бла бирге сыйлы тауда болуп эшитгенбиз. 19Аны себепли файгъамбарланы сёзлери бизге бегирек да къаты болгъанды; сиз да, жюреклеригизде танг жарып башлагъынчыгъа эм эрттен жулдуз чыкъгъынчыгъа дери, къарангы жерде жарытхан чыракъгъа ушагъан ол сёзлеге эс бёлгенигизни иги этесиз. 20Китаплада бир файгъамбар сёзю да кеси аллына ангылатылмагъанын хар затдан да алгъа билигиз. 21Нек десегиз бир заманда да файгъамбарлыкъ адамны излеую бла келмегенди, алай а Аллахны сыйлы адамлары аланы Сыйлы Нюр жюрютгени себепли айтхандыла .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\