2 ПЕТЕР 2

1Халкъда жалгъан файгъамбарла да болгъандыла, аны кибик сизде да жалгъан устазла боллукъдула; ала уа, аланы сатып алгъан Раббийни къабыл этмей, заранлы ажашдырыучу окъуула чыгъарып, кеслерикеслерине къысха заманда жоюлууну келтирликдиле. 2Аланы бузукъ ишлерини ызындан да кёпле барлыкъдыла эм аланы хаталарындан Аллахны хакъ керти жолуна аман айтыллыкъды. 3Малкёзлюклеринден кёзбау сёзле айтып, сизден хайырланырыкъдыла. Алагъа сюд эрттеден хазырды, аланы Жоярыкъ да жукълап турмайды. 4Нек десегиз Аллах, гюнях этген мёлеклени да аямай, алай а, жаханимге атып, къарангылыкъда бугъоула бла байлагъан эмда, азап чекдирир ючюн, сюд кюннге сакъларгъа берген эсе, 5Буруннгу дунияны да аямай, аллахсызланы дуниясына суу къыяма айландыргъан заманында тюзлюкню ууазчысы Нухну юйюрю сегиз жанны уа сакълагъан эсе, 6Содомну бла Гомораны шахарларына да, жокъ этерге сюд этип, аланы кюл этип, келлик заманда боллукъ аллахсызлагъа юлгю кёргюзтген эсе, 7Адепсизлик этген адамланы саякълыкъларындан азиятлыкъ чекген тюзлюклю Лутну уа къутхаргъан эсе – 8Нек десегиз бу тюзлюклю, аланы арасында жашап, законсузлукъ ишлени кёрюп эм эшитип тургъан заманында аны тюзлюклю жаны хар кюн сайын къыйналып тургъанды, – 9Сора Раббий, Аны жолунда жюрюгенлени терилиуден къалай къутхарыргъа, тюзлюксюзлени уа, 10Бегирек да гюняхлы табийгъатлары кюсеген харам ишлерини ызындан баргъанланы, Раббийни буйругъун сан этмегенлени, бетсизлени, бурушакъыл адамланы, махтаулулагъа аман айтыргъа къоркъмагъанланы, къыямат кюннге, азап берирге къалай сакъларгъа биледи. 11Мёлекле уа, аладан эсе къарыулары эм кючлери онглу болуп тургъанлай да, Раббийни аллында алагъа аман айтып терслемейдиле. 12Алай а бу адамла табийгъат жюрютген, тутулургъа бла союлургъа туугъан, оюмсуз хайыуанла кибик, ангыламагъан затларына аман айта, кеслерини бет жоюулары бла къырылырла. 13Аман ишлери ючюн алагъа тийишлиси жетер. Нек десегиз ала, кюндюзгю кюнде къайнап, жашауну зауукълукъгъа санайдыла; сизге айып эм бедиш келтиредиле, ала сизни бла ашай-иче тургъан заманларында кеслерини алдаулары бла зауукъ этедиле; 14Аланы кёз алларында жаланда саякъ тиширыула эмда тохтаусуз гюнях этиу турадыла; ала бегимсиз адамланы терилтедиле; аланы жюреклери жыртхычлыкъны сюйюуге юйреннгенди. Ала налат адамладыла. 15Ала, харам ултханы сюйген Беор улу Биламны жолун тутуп, тюз жолну къоюп ажашхандыла. 16Алай а Билам кесини законсузлугъундан айып алгъанды: тилсиз эшек, адам ауаз бла сёлешип, файгъамбарны акъылсызлыгъын тыйгъанды. 17Ала суусуз къуюла эмда жел сюрюп айландыргъан туманладыла, алагъа ёмюрлюк къарангыны мутхузлугъу хазырланнганды. 18Нек десегиз ала махтанчакълыкъ бла бош сёзле айтып, ажашыуда тургъанладан кючден къутулгъанланы гюняхлы табийгъатларыны кюсеулери бла саякълыкъгъа тутадыла; 19Алагъа азатлыкъ берирге айтадыла, кеслери уа чиримекликни къулларыдыла. Нек десегиз ким кимге хорлатхан эсе, ол анга къулду. 20Нек десегиз бизни Раббийибиз эм Къутхарыучубуз Масих Иссаны билиу бла бу дунияны харам ишлеринден къутулуп, дагъыда жангыдан ала бла къатышып, алагъа хорлата эселе уа, аллайлагъа алгъыннгыдан эсе артдагъы аман болады. 21Тюзлюкню жолун билип, алагъа берилген сыйлы фарыздан артха къайтхандан эсе, ол жолну билмеген болсала, алагъа иги болур эди. 22Алай а алагъа «ит къусханын жалайды, жууулгъан тонгуз да балчыкъда аунаргъа барады» деп, тюз нарт сёзде айтылгъанча болады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\