2 ПЕТЕР 3

1Сюйюлюннгенле, бу энди сизге экинчи кере жазып ийгенимди, ала бла бу ишлени эсигизге тюшюрюп сизни таза акъылыгъызны сагъайтама. 2Сиз, алгъын сыйлы файгъамбарла айтхан сёзлени, сора Раббийни эм Къутхарыучуну, сизге абустолларыгъызны юсю бла берген фарызын эсигизде тутарыгъызны излейме. 3Неден да алгъа сиз билигиз, ахыр кюнледе кеслерини кюсеулерини ызындан баргъан хыликкя этиучюле чыгъарыкъдыла. 4Ала: «Раббийни келлигине сёз берилгени не болду? Нек десегиз дуния жаратылгъанлы, аталарыбыз ёлюп башлагъандан берисинде, хар зат алайлай тюрленмей турады», – деп хыликкя этерикдиле. 5Алай ойлашханла, башланнганда Аллахны сёзю бла кёкле бар болгъанларын, жер да суудан эм суу бла къуралгъанын биле тургъанлай унутадыла. 6Аны себепли ол замандагъы дуния суу къыямадан жоюлгъанды. 7Эндиги кёкле бла жер а, отха берилир ючюн, Аллахны ол сёзю бла сакъланып, аллахсыз адамлагъа сюд этилир эм аланы жоюлур кюнлерине дери тутулуп турадыла. 8Сюйюлюннгенле, Раббийни бир кюню, минг жыл кибик, минг жылы да бир кюн кибик болгъанын сиз унутургъа керек тюйюлсюз. 9Раббий Кесини берген сёзюн толтурургъа мычымайды, бир къауумла мычыгъаннга санагъанлары кибик; алай а бизге кёп тёзюп турады. Нек десегиз бир адамны да жоюлурун сюймейди, алай а битеу адамланы тобагъа къайтышырларын сюеди. 10Раббийни кюню уа, кечегиде гудучу къалай келе эсе, алай келликди. Ол заманда кёкле таууш этип жокъ боллукъдула, табийгъатны затлары уа жанып бузуллукъдула, жер эм аны юсюнде этилген ишле кюерикдиле. 11Ала бары да алай бузуллукъ эселе, сора сыйлы жашауда эмда Аллахны жолуна тюз болууда къаллайла болургъа керексиз сиз, 12Аллахны кюнюню келирин сюйюп сакълап ашыкъдыргъанла? Ол кюнде уа къабындырылгъан кёкле бузуллукъдула эм табийгъатны затлары жанып эририкдиле. 13Алай болгъанлыкъгъа биз, Аллахны сёз бериуюне кёре, алада тюзлюк болуп турлукъ, жангы кёкню бла жангы жерни сакълайбыз. 14Алай бла, сюйюлюннгенле, бу затланы сакълагъаныгъызгъа кёре, Аллахны аллына, харамлыкъсызла эм бузукъсузла эмда ырахатлыкъны сюйюучюле болуп барыргъа кюрешигиз. 15Эмда сюйюлюннген къарындашыбыз Пауул, анга берилген акъылманлыкъ бла сизге жазгъаны кибик, Раббийибизни кёп тёзюую бизге къутхарылыу алыргъа онг береди. 16Бу затланы юсюнден Пауул битеу жазып ийгенлеринде да айтады. Аны жазгъанларында къыйын ангылашыннган жерле бардыла; жахил эм бегимсиз адамла, Сыйлы Китаплада башха жазылгъанланы этгенлери кибик, быланы да терсине буруп кеслери-кеслерине жоюлуу хазырлайдыла. 17Ол себепден, сюйюлюннгенле сиз, быланы алгъындан билип, жорукъну тутмагъанланы ажашыуларыны ызындан бармаз ючюн эмда бегимли болгъаныгъыздан таймаз ючюн сакъ болугъуз. 18Алай а Раббийибиз эм Къутхарыучубуз Масих Иссаны шафауаты бла эм Аны билиу бла ёсюгюз. Анга уа энди да, ёмюрлюк кюнде да махтау болсун! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\