2 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 1

1Пауулдан, Силуандан эм Тимотейден, Атабыз Аллахны эм Раббий Масих Иссаны Фесалоникадагъы жамауатына салам! 2Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 3Къарындашла, биз дайым сизни ючюн Аллахха тийишлисича шукур этерге керекбиз; нек десегиз сизни ийманыгъыз ёседи эм хар биригизде бир-биригизни сюймеклик сизни барыгъызны да арагъызда кёп болады. 4Алай бла, биз кесибиз Аллахны жамауатларында сизни бла махтанабыз, сиз сынагъан битеу зулмулукълада эм къайгъылада сизни тёзюмюгюз бла эм ийманыгъыз бла махтанабыз. 5Бу Аллахны тюзлюклю хукмусуну илишаныды. Ахырында, сиз аны ючюн азап чекген Аллахны Патчахлыгъына тийишли болурсуз. 6Нек десегиз сизге азап бергенлеге азап бериу, 7Азап чекген сизге уа бизни бла бирге ырахатлыкъ бериу Аллахны аллында тюз ишди. Бу Раббий Иссаны къудуретли мёлеклери бла кёкден келген заманында боллукъду. 8Ол Аллахны билмегенлеге эм Раббийибиз Масих Иссаны Хайыр Хапарына бойсунмагъанлагъа жаннган отда жаза берликди. 9Ала къыямат кюн Раббийни бетинден эм Аны махтаулу къудуретинден узакъда, ёмюрлюк жоюлуу азапха тюшерикдиле. 10Быланы бары да Раббий Кесини сыйлы халкъында махтаулу болургъа эмда битеу ийманлыларын сейирсиндирирге келген кюнюнде боллукъду. Сиз а ийманлыласыз; нек десегиз бизни шагъатлыгъыбызгъа ийнаннгансыз. 11Ол себепден сизни ючюн хар заманда да тилек этебиз; Аллахыбыз сизни чакъырылыуугъузгъа тийишли кёрсюн эм ахшылыкъ этерге хар ниетигизни эм иймандан келген ишигизни Кесини къудурети бла тамам этсин деп тилейбиз. 12Раббийибиз Масих Иссаны аты сизде махтаулу болсун, сиз да Аллахыбызны эм Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты бла Раббий Иссада махтаулу болугъуз деп тилек этебиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\