2 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 2

1Сизден тилейбиз, къарындашла, бизни Раббийибиз Масих Исса бизни Кесини биргесине алыргъа келлигине ишек болмагъыз. 2Раббийни кюню келгенди деп айтхан бир нюр, бир хапар, неда биз жазып ийген кибик жазып ийилген сизни акъылыгъызны чыртда тентиретмесин эмда жунчутмасын. 3Сизни бир киши да бир да терилтмесин; нек десегиз, алгъы бурун иймандан тайыу болгъунчу эм ол гюняхлы адам – жоюлургъа сюд этилген адам – ачыкъ болгъунчу, ол кюн келлик тюйюлдю, 4Ол адам а аллах аталгъан, неда адамла табыннган хар затха къажау турлукъду эм барындан да кесин уллугъа санарыкъды, алай бла ол, кесин Аллах сундуруп, Аллах кибик, Аллахны табыныучу юйюнде олтурлукъду. 5Мен алгъын сизде болгъан заманымда бу затланы сизге айтханым сизни эсигизде тюйюлмюдю? 6Заманында ачыкъ этиллик бу адамны энди не тыйып тургъанын сиз билесиз. 7Нек десегиз законсузлукъну жашыртын кючю энди бардырылады, алай а энди аны тыйып тургъан ортадан алыннгынчы тыйып турлукъду. 8Сора ол заманда законсузлукъчу ачыллыкъды, аны уа Раббий Исса Кесини ауузуну солууу бла ёлтюрлюкдю эм Кесини келгенини кёрюнюую бла жокъ этерикди. 9Законсузлукъчуну келлиги шайтанны ишиди. Ол, хар тюрлю жалгъан къудуретле, илишанла, сейирликле кёргюзтюп, жоюла тургъанланы алдагъан хар тюрлю аманлыкъ бла келликди. 10Хакъ кертини сюерге эмда аны юсю бла къутхарылыу алыргъа унамагъанла жоюллукъдула. 11Ол себепден Аллах аланы ажашыргъа эм ётюрюкге ийнаныргъа бошлап къоярыкъды. 12Алай бла, хакъ кертиге ийнанмай, ётюрюкню сюйгенлени барына да сюд этилликди. 13Биз а хар заманда сизни ючюн Аллахха шукур этерге керекбиз, Раббий сюйген къарындашла; нек десегиз Аллах сизни, Нюр бла сыйлы болууугъузну эм хакъ кертиге ийнаныуугъузну юсю бла, къутхарыргъа алгъындан сайлагъанды . 14Сиз Раббийибиз Масих Иссаны махтаууна жетер ючюн, бизни сизге Хайыр Хапарны билдириуюбюз бла ол къутхарылыугъа сизни чакъыргъанды. 15Алай бла, къарындашла, къаты туругъуз эм сиз не сёз бла, неда бизни жазып ийгенибиз бла юйреннген окъууугъузну тутугъуз. 16Бизни Раббийибиз Масих Исса Кеси эм бизни сюйюп шафауаты бла ёмюрлюк жапсарылыуну эмда ахшы умутну берген бизни Атабыз Аллах, 17Сизни жюреклеригизни жапсарсын эм хар ахшы сёзде эм ахшы ишде бегимли этсин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\