2 ФЕСАЛОНИКАЧЫЛАГЪА 3

1Алай бла бизни ючюн тилек этигиз, къарындашла. Раббийни сёзю сиздеча жайылсын эмда махтаулу болсун деп 2Эмда биз аман эм хыйлачы адамладан къутулайыкъ деп тилек этигиз; нек десегиз ийман барында тюйюлдю. 3Алай а, сизни бегимли этерик эм ибилисден сакъларыкъ Раббий ышаннгылыды. 4Биз сизге буюргъанны сиз толтургъаныгъызгъа эм толтурлугъугъузгъа бизни Раббийден сизге ышаныуубуз барды. 5Раббий а сизни жюреклеригизни Аллахны сюймеклигине эм Масихни тёзюмюне бурсун. 6Раббийибиз Масих Иссаны аты бла, къарындашла, сизге фарыз этебиз, сиз бизден эшитген юйрениуню тутмай, ишлемей бош айланнган хар къарындашдан узакъ болугъуз. 7Сиз бизге къалай эниклерге керегигизни кесигиз билесиз; нек десегиз биз сизде болгъаныбызда, ишлемей бош айланнганла тюйюл эдик. 8Биреуде да алайлай ётмек ашамагъанбыз, алай а, сизден биригизни да къыйнамаз ючюн, иш бла эм урунуу бла кече да, кюн да кюрешгенбиз. 9Аны уа бизни эркинлигибиз болмагъандан этмегенбиз, алай а сиз бизге эниклер ючюн кесибизни сизге юлгюге берирге этгенбиз. 10Нек десегиз биз сизде болгъан заманыбызда, сизге: «Ишлерге сюймеген адам ашамасын», – деген фарызны берген эдик. 11Алай а сизде бир къауумла бош айланадыла, бир жерде да ишлемейдиле эмда башхаланы ишлерине бурунларын сугъадыла деп эшитебиз. 12Аллайлагъа биз Раббийибиз Масих Иссаны аты бла айтабыз, ала, дауурсуз ишлеп, кеслерини къыйынларын ашасынла деп буюрабыз. 13Сиз а, къарындашла, ахшылыкъ этиуден безмегиз. 14Бу жазып ийгенибизде бизни сёзюбюзге тынгыламагъан ким болсада, аны эсге алып къоюгъуз эм аны уялтыр ючюн аны бла шуёхлукъ жюрютмегиз. 15Аны душманнга уа санамагъыз, алай а къарындашхача акъыл юйретигиз. 16Ырахатлыкъ бериучю Раббий а Кеси хар заманда да, хар не жаны бла да сизге ырахатлыкъ берсин. Раббий сизни барыгъыз бла да болсун! 17Мен Пауул кеси къолум бла салам бериуюм хар жазып ийгенимде да белгиге жюрюйдю. Мен былай жазама: 18Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\