2 ТИМОТЕЙГЕ 1

1Масих Иссада болгъан, ант бла берилген жашаугъа кёре, Аллахны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу мен Пауулдан 2Сюйюлюннген уланым Тимотейге салам! Аллах Атадан эм Раббийибиз Масих Иссадан санга шафауат, мархамат, ырахатлыкъ болсун. 3Кече да, кюн да тилеклеримде дайым сени эсиме келтирип, ата-бабаларымча, таза жюрек бла мен Анга къуллукъ этген Аллахха шукур этеме. 4Сени жилямукъларынгы эсиме тюшюрген заманымда, мен, къууанчдан толур ючюн, сени кёрюрге термилеме. 5Сени кёзбаусуз ийманынгы эсиме тюшюреме; ол алгъын сени къарт ананг Лоидада эм кеси ананг Эвникеде болгъан бирча ийманны сенде да болгъанына толу ийнанама. 6Ол себепден мен сени юсюнге къолларымы салгъанда, Аллахны санга берген саугъасын къыздырыргъа сени эсинге салама. 7Нек десенг Аллах бизге къоркъакълыкъны нюрюн тюйюл, алай а къудуретни эм сюймекликни эмда тыйгъылылыкъны нюрюн бергенди. 8Алай бла Раббийибиз Масих Иссагъа шагъатлыкъ этмекден, не Аны ючюн тутмакъ болгъан менден ыйлыкъсынма; алай а Аллахны кючюне ышанып Масихни Хайыр Хапарын жайыуда мени бла бирге азап чек. 9Аллах, бизни ишлерибизге кёре тюйюл, Кесини муратына эм шафауатына кёре бизни къутхарып, сыйлы жашаугъа чакъыргъанды. Ол шафауат бизге Масих Иссада ёмюрледен да алгъын берилгенди, 10Алай а энди Аны келгени бла ачыкъ этилгенди. Бизни Къутхарыучубуз Масих Исса ёлюмню жокъ этгенди. Ол, Хайыр Хапарны юсю бла, жашауну эм ёлюмсюзлюкню кёргюзтгенди. 11Мен бу Хайыр Хапарны миллетлеге билдириучю абустол эм устаз болургъа сайланнганма. 12Аны себепли къыйналама мен былай; алай а ыйлыкъсынмайма. Нек десенг мен билеме Кимге ийнаннганымы эм Ол манга ышанып бергенин ол Кюннге сакъларгъа Аны кючю болгъанына толу ийнанама. 13Ийман бла эм Масих Иссада болгъан сюймеклик бла сен менден эшитген тюз сёзлени юлгюсюн тут. 14Санга ышанып берилген огъурлу окъууну бизде жашагъан Сыйлы Нюрню болушлугъу бла сакъла! 15Битеу асиячыла мени атып къойгъанларын сен билесе, Фигел бла Эрмоген да ала бла бирге. 16Онисифорну юйюрюне Раббий ахшылыкъ берсин; ол мени кёп кере тынчайтханды эм мени тутмакълыгъымдан ыйлыкъсынмагъанды. 17Ол Римде болгъан заманында мени уллу къадалып излеп тапханды. 18Раббий Кесини келген кюнюнде анга мархамат этсин. Ол манга Эфесде къаллай бир болушханын а сен иги билесе.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\