2 ТИМОТЕЙГЕ 2

1Алай бла, жашым, Масих Иссада болгъан шафауат бла кючлю бол. 2Эм кёп шагъатланы къатында менден эшитгенинги башхаланы да юйретирге болаллыкъ ышаннгылы адамлагъа аманат эт. 3Алай бла, Масих Иссаны ахшы аскерчисича, мени бла бирге азиятлыкъ чегиуге тёз. 4Бир аскерчи да кесин граждан ишле бла байламайды, кесини командирин ыразы этерге къадалып кюрешеди. 5Спортсмен да эришиуню жорукъларын буза эсе, саугъа аллыкъ тюйюлдю. 6Жерге уруннган адам жыйылгъан тирликден юлюшюн биринчи болуп алыргъа керекди. 7Мен не айтханымы эсле. Раббий санга хар не жаны бла да ангылаулукъ берсин. 8Мен Хайыр Хапарда ачыкълагъанымча, Дауутну урлугъундан болгъан, ёлгенледен тиргизилген Масих Иссаны хар заманда эсингде тут. 9Ол Хайыр Хапар ючюн а мен аманлыкъчы кибик тутмакълыкъгъа дери окъуна азап чегеме. Алай а Аллахны сёзюне тутмакълыкъ жокъду. 10Ол себепден Аллах сайлагъанла, Масих Исса алагъа берлик къутхарыуну эм ёмюрлюк махтауну алсынла деп, ала ючюн хар неге да тёземе. 11Бу сёз ышаннгылыды: биз Аны бла ёлген эсек, сора Аны бла жашарыкъбыз. 12Тёзе эсек, Аны бла патчахлыкъ этерикбиз; Аны инкяр этсег’а, Ол да бизни инкяр этерикди. 13Биз ышаннгылы тюйюл эсек да, Ол а ышаннгылыды; нек десенг Кесин инкяр эталлыкъ тюйюлдю. 14Муну ийманлыланы эслерине сал, сёзлени юсюнден даулаш чыгъармазгъа Раббийни аллында аладан къаты тиле. Ол затдан а не аз да файда келмейди, тынгылагъанланы жюреклерин бузады ансы. 15Хакъ керти сёзню тюз юйретип, кесинги Аллахха тийишли, ыйлыгъыр бир заты да болмагъан ишлеучюча тапдырыргъа кюреш. 16Жараусуз бош сёзледен а узакъ бол; нек десенг ала аллахсызлыкъда дагъыда бек жетишимли боллукъдула, 17Аланы сёзлери да рак кибик жайыллыкъды. Именей бла Филит да аллайладыла. 18Ала, тиргизилиу болуп бошагъанды деп, хакъ кертиден тайгъандыла эмда бир къауумланы ийманларын бузадыла. 19Алай а Аллахны къаты мурдору бек турады. Аны юсюнде: «Раббий Кесиникилени биледи» эм: «Раббийни атына ийнанып шагъатлыкъ этген хар адам аманлыкъдан артха турсун», – деп жазылгъан мухур барды. 20Уллу юйде уа, алтын бла кюмюш сауутладан сора да, агъач эм къошун сауутла да бардыла; аланы бирлери ыспаслы жюрютюуде, башхалары уа ыспассыз жюрютюудедиле. 21Алай бла адам кесин аманлыкъларындан тазалагъан эсе, ол, ыспаслы жюрютюлюрча, сыйлы, бийине жараулу эмда хар тюрлю ахшы ишге хазыр сауут боллукъду. 22Жаш адамлада болуучу кюсеуледен къачып къутул, алай а Раббийни таза жюрекден чакъыргъанланы барысы бла бирге тюзлюкню, ийманны, сюймекликни, жарашыулукъну тут. 23Ангылаусуз эм жахил даулашыулагъа къатышма, ала къаугъала туудургъанларын сен билесе. 24Раббийни къулуна уа къаугъачы болургъа жарамайды, алай а барына да жумушакъ, юйретирге билген, тёзюмлю болургъа, 25Къажау тургъанланы сабырлыкъ бла тюшюндюрюрге керекди, тобагъа къайтышып, хакъ кертини билирге Аллах алагъа онг берир эсе уа деп. 26Эмда аланы кесини эркинлигинде тутхан ибилисни тузагъындан ала азат болур эселе уа деп.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\