2 ТИМОТЕЙГЕ 3

1Ахыр кюнледе къыйын заманла келлигин бил. 2Нек десенг адамла, кеслерин бек сюйюучюле, ахчаны сюйюучюле, махтанчакъла, ёхтемле, аман сёзчюле, ата-аналарына бойсунмаучула, игиликни билмегенле, Аллахха хурмет этмеучюле, сюймекликлери болмагъанла, 3Жарашмаучула, тилчиле, тыйгъысызла, кюйсюз къатыла, ахшылыкъны сюймеучюле, 4Сатлыкъла, оюмсузла, кётенлиле, Аллахны сюйгенден эсе да бек, нафысына берилиуню сюйюучюле, 5Кеслерин Аллахны жолунда жюрюгенле кибик кёргюзтюп, ол жолну кючюн а инкяр этгенле боллукъдула. Аллай адамладан узакъ бол. 6Юйлеге жашыртын кирип, гюняхларында батып тургъан, тюрлю кюсеулери бла жюрюген, 7Хар заманда окъугъан эм бир заманда да хакъ кертини билиуге жеталмагъан зайиф тиширыуланы алдагъанла да аладандыла. 8Яннис бла Ямбрис Мусагъа къажау болгъанлары кибик, бу адамла да хакъ кертиге къажау турадыла. Аланы акъыллары бузукъ болгъанды, ала ийманда сыналыугъа чыдаялмагъанладыла. 9Алай а была кёпге жетиширик тюйюлдюле; нек десенг Яннисни бла Ямбрисни болгъаны кибик быланы да акъылсызлыкълары барыны да аллында ачыкъ боллукъду. 10Сен а юйретиуюмю, жашаууму, муратымы, ийманымы, тёзюмлюлюгюмю, сюймеклигими, 11Сынагъан зулмулукъларымы эм къыйынлыкъларымы, Антиохияда, Иконияда, Листрада башыма келген къыйынлыкъланы кёрюп тургъанса. Мен къаллай зулмулукъла сынагъан эсем да, Раббий мени аланы барындан да къутхаргъанды. 12Алай а, Аллахны жолунда жюрюп, Масих Иссагъа ийнаныуларына кёре жашаргъа сюйгенле бары да зулмулукъ сынарыкъдыла. 13Огъурсуз адамла бла терсине юйретиучюле уа ажашдыра эм ажаша, амандан аман бола барлыкъдыла. 14Сен а юйреннген эмда толу ийнаннган затларынга тюз къал, нек десенг быланы кимден юйреннгенинги билесе. 15Андан сора да сен сабийлигингден окъуна Сыйлы Китапланы билесе. Ала уа Масих Иссагъа ийнаныуунг бла сени терен акъыллы этип къутхарылыугъа жетдираллыкъдыла. 16Битеу Сыйлы Китапла Аллахдан илхам алгъандыла эм юйретиуге, айыплаугъа, тюзетиуге, тюзлюклюлюкге тюшюндюрюуге хайырлыдыла. 17Быланы юсю бла Аллахны адамы хар ахшы ишге хазыр болуп тамамлы болады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\