2 ТИМОТЕЙГЕ 4

1Алай бла Аллахны аллында эм Кесини келген заманында Кесини Патчахлыгъында, саулагъа да, ёлгенлеге да сюд этерик Раббийибиз Масих Иссаны аллында санга буюрама: 2Аллахны сёзюн билдир, заманында да, замансыз да бу ишни бардыр, адамланы тёзюмлюлюк бла юйретип айыпла, тый эмда кёллендир. 3Нек десенг адамла тюз окъууну эшитирге да сюймеген заман келликди. Ала кеслери кюсеген затланы этип, эшитирге сюйген затларын айтырыкъ устазла, чакъырып, алагъа тынгыларыкъдыла 4Эм, хакъ кертиге къулакъ салмай, бош таурухлагъа тынгыларыкъдыла. 5Алай а сен хар не жаны бла да сакъ бол, къыйынлыкълагъа тёз, Хайыр Хапарчылыкъны ишин эт, къуллукъ этиуюнгю толтур. 6Нек десенг мен энди къурман болама, мени бу дуниядан кетер заманым жетгенди. 7Мен ахшы кюрешни бардыргъанма, жолуму бошагъанма, ийманымы сакълагъанма. 8Энди уа манга тюзлюкню тажы хазырланады, аны уа, ол Кюнде манга тюзлюклю Сюдю Раббий берликди эм жаланда манга тюйюл, алай а Аны келирин сюйгенлени барына да. 9Къысха заманда манга келирге кюреш. 10Нек десенг Димас, эндиги ёмюрню сюйюп, мени къоюп, Фесалоникагъа кетгенди. Крескент Галатиягъа, Тит Далматиягъа кетгенди. Мени биргеме жангыз Лука къалгъанды. 11Маркны алып биргенге келтир, нек десенг ол мени къуллукъ этиуюмде манга кёп болушады. 12Тихикни мен Эфесге ийгенме. 13Келген заманынгда, мен Троадада Карпны юйюнде къойгъан жамычымы эм китапланы, артыгъыракъ да тери китапланы келтир. 14Багъырчы Аскендир манга кёп заран этгенди. Раббий анга, этген ишлерине кёре жетишдирир. 15Андан сен да кесинги сакъла, нек десенг ол бизни сёзлерибизге бек къажаулукъ этгенди. 16Мен сюдде берген биринчи жууабымда мени бир киши да жакъламагъанды, алай а бары да мени къоюп кетгендиле. Аны ючюн аланы боюнларына гюнях салынмасын! 17Алай а, Хайыр Хапар мени юсюм бла толусунлай билдирилир ючюн эм аны битеу миллетле эшитир ючюн, Раббий, къатымда туруп, мени кючлендиргенди, мен да асланны жаякъларындан къутулгъанма. 18Раббий мени хар аман ишден да къутхарлыкъды эм Кесини Кёкдеги Патчахлыгъына сакъларыкъды. Анга махтау ёмюрледен ёмюрлеге болсун. Амин. 19Прискилагъа бла Акилагъа эм Онисифорну юйюрюне салам айт. 20Эраст Коринфде къалгъанды, Трофимни уа, ауруп тургъанлай, Милитде къойгъанма. 21Къыш тюшгюнчю, келирге кюреш. Эбул, Пуд, Лин, Клаудия эм битеу къарындашла санга салам айтадыла. 22Раббий Масих Исса сени нюрюнг бла болсун. Аллахны шафауаты сизни бла болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\