3 АХИЯ 1

1Мен акъсакъалдан, мен аны кертилик бла сюйген, багъалы Гайгъа салам болсун! 2Сюйюлюннген! Сау-саламат болуп, сени жанынг жетишимли болгъанча, сен хар затдан да жетишимли болур ючюн тилек этеме. 3Нек десенг, къарындашла келип, сени хакъ кертиге тюз болгъанынгдан, хакъ кертини жолунда жюрюгенингден шагъатлыкъ этген заманда мен бек къууандым. 4Сабийлерими хакъ кертини жолунда жюрюгенлерин эшитгенден уллу къууанчым жокъду. 5Сюйюлюннген! Сен аланы танымагъан къарындашлагъа этгенлеринги тюз ышаннгылыча этесе; 6Сени сюймеклигинги юсюнден жамауатны аллында ала шагъатлыкъ этгендиле; Аллахны хатырындан сен аланы кереклисича ашырсанг, иги этериксе. 7Нек десенг ала, мажюсюледен бир зат да алмагъанлай, Масихни аты ючюн, жолгъа чыкъгъандыла. 8Ол себепден биз, хакъ кертини жолунда уруннганлагъа нёгер болур ючюн, аллайланы къабыл этерге керекбиз. 9Мен жамауатха жазгъан эдим; алай а алада башчылыкъ этерге сюйюучю Диотреф бизни къабыл этмейди. 10Ол себепден мен келсем, бизге къажау аман сёзле айтып, аны этген ишлерин эсгертирме эм, аны бла да къалмагъанлай, къарындашланы кеси да къабыл этмейди, къабыл этерге сюйгенлени да къоймайды эмда жамауатдан къыстайды. 11Сюйюлюннген! Аманлыкъдан юлгю алма, алай а ахшылыкъдан юлгю ал. Ахшылыкъ этиучю адам Аллахданды; аманлыкъ этиучю уа Аллахны кёрмегенди. 12Бары да хакъ кертини кеси да Димитрийни юсюнден иги шагъатлыкъ этгендиле; аны кибик, биз да шагъатлыкъ этебиз, бизни шагъатлыгъыбыз тюз болгъанын а сиз да билесиз. 13Мени кёп жазарыгъым бар эди, алай а санга шакъы бла эм къалам бла жазаргъа сюймейме. 14Сени къысха заманда кёрюп, бетденбетге сёлеширге умут этеме. 15Санга ырахатлыкъ болсун. Шуёхла санга салам бередиле, шуёхлагъа атлары бла салам бер. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\