ИШЛЕРИ 1

1Биринчи китапны, Теофил, мен санга башындан башлап Иссаны Кеси сайлагъан абустоллагъа Сыйлы Нюр бла буйрукъ берип, кёкге чыкъгъан кюнюне дери, 2Аны хар не этгенини эм неге юйретгенини юсюнден жазгъан эдим. 3Азап чегип ёлгенинден сора, абустоллагъа кёп керти патауала бла Кесини тиргизилгенин кёргюзтюп, къыркъ кюнню ичинде алагъа кёрюне эм Аллахны Патчахлыгъыны юсюнден айта тургъанды. 4Сора, ала бла кёрюшюп, алагъа былай буйрукъ бергенди: «Иерусалимден кетмей, сиз Менден эшитген, Ата берирге айтханны сакълагъыз; 5Нек десегиз Ахия адамланы суу бла кёмюлдюргенди, сиз а бир бёлек кюнден сора Сыйлы Нюр бла кёмюлдюрюллюксюз». 6Сора ала бирге жыйылгъан заманларында Иссагъа: «Раббий, Сен Израильге Патчахлыкъны бу кезиудеми къайтарлыкъса?» – деп сордула. 7Ол а алагъа: «Ата Кесини оноуунда сал гъан заманланы неда кезиулени билирге сизни ишигиз тюйюлдю. 8Сиз а Сыйлы Нюр юсюгюзге тюшгенде кюч алырсыз, сора Иерусалимде, битеу Иудеяда, Самарияда эм жерни этегине дери да Мени шагъатларым болурсуз», – деди. 9Бу сёзлени айтхандан сора, Исса, ала къарап тургъанлай кётюрюлдю эмда бир булут Аны, аланы кёрюмдюсюнден алды. 10Исса кёкге чыгъа туруп, ала кёкге къарап тургъан заманда, билмей тургъанлай, эки киши акъ кийимлери бла аланы алларына чыгъып, 11Алагъа: «Галилеялы кишиле! Сиз, тохтап, кёкге нек къарайсыз? Сизден кёкге кётюрюлген бу Исса, сиз Аны кёкге кётюрюлгенин кёргенигиз кибик, ол халда келликди», – дедиле. 12Андан сора ала Зейтун атлы таудан Иерусалимге къайтдыла; ол тау а Иерусалимге шабат кюн жолу чакълы жууукъду. 13Ала, шахаргъа келгенлей, къалыучу юйлерине барып, огъаргъы отоугъа чыкъдыла. Петер бла Якъуп, Ахия бла Эндрей, Филип бла Тома, Барталмай бла Маттай, Алфай улу Якъуп бла Патриот Шимон эмда Якъупну къарындашы Иуда анда болгъандыла. 14Ала барысы да Иссаны анасы Мариям бла эм бир къауум тиширыу бла эмда Иссаны къарындашлары бла бирге бир акъылда дууа эм тилек этип турдула. 15Ол кюнледе Петер, жюз жыйырма чакълы сохта жыйылгъан бир жыйылыуну арасында туруп: 16«Къарындашла! Сыйлы Нюр, Китапда Дауутну ауузу бла, Иссаны тутханлагъа башчылыкъ этген Иуданы юсюнден алгъын айтхан сёз толургъа керек эди. 17Ол бизден бирибизге саналгъан эди эм бу къуллукъдан юлюш алгъан эди», – деди. 18Бу адам этген аманлыгъы ючюн алгъан ахчагъа сабан сатып алгъан эди; сора баш тёбен жыгъылып, къарыны жарылгъан эди эм битеу ичегилери тышына тёгюлген эди. 19Ол да битеу Иерусалимде жашагъанлагъа белгили болгъанды, алай бла ол сабаннга аланы кеси тиллеринде «Хакалдама» – магъанасы «Къанлы Сабан» деп аталгъанды. 20Забур китапда уа «Аны юйю бош къалсын, анда жашагъан да болмасын» эм «Аны къуллугъун башхасы алсын» деп жазылгъанды. 21«Алай бла, Ахияны сууда кёмюлдюргенинден башлап, Раббий Исса бизден кёкге кётюрюлген кюннге дери, бизни бла бирге болуп айланнган заманында таймай биргебизге болгъан адамладан бири, 22Иссаны тиргизилгенине шагъатлыкъ этер ючюн, бизге къошулургъа керекди» деди Петер. 23Ала экеуленни – Иуст деп да аталгъан Баршаба атлы Юсюпню эм Матияны – салдыла. 24Сора, тилек этип: «Раббий, Сен барыны да жюреклерин билесе. Бу экисинден Сен къайсын сайлагъанынгы кёргюзт, 25Иуда кесини жерине кетер ючюн къойгъан къуллукъну эм абустоллукъну ол алсын», – дедиле. 26Эмда алагъа чёп атдыла, чёб’а Матиягъа тюшдю; сора ол онбир абустолгъа къошулду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\