ИШЛЕРИ 10

1Кесарияда Италиялы Полк атлы полкну жюзбашчыларындан бирлери Корнелий атлы бир киши бар эди. 2Ол дин ахлу битеу юйюрю бла бирге Аллахдан къоркъгъан бир адам эди. Ол, халкъгъа кёп садакъа бериучю эди эм дайым Аллахдан тилек этиучю эди. 3Кюнню тогъузунчу сагъатха жууукъ заманында бир кёрюнюуде ол Аллахны бир мёлеги анга келгенин ачыкъ кёрдю. Мёлек анга «Корнелий!» – деди. 4Корнелий а аны кёргенде къоркъуп: «Неди, Раббий?» – деди. Мёлек анга жууапха: «Сени тилеклеринг бла садакъаларынг эсгерилип Аллахны аллына чыкъгъандыла. 5Энди Яффагъа адамла ийип, Петер аталгъан Шимонну чакъырт. 6Ол, юйю тенгизни къатында болгъан, тери ишлеучю Шимон атлы биреуню къонагъыды. Петер санга сёзле айтыр, ол сёзле бла сен да, битеу юйюрюнг да къутхарылырсыз», – деди. 7Корнелий бла сёлешген мёлек кетгенлей, ол, жумушчуларындан экисин эм кесини энчи болушлукъчуларындан дин ахлу бир аскерчини чакъырып, 8Быланы барын да алагъа айтып, аланы Яффагъа ийди. 9Муну экинчи кюнюнде, ала барып шахаргъа жууукълашханда, Петер, алтынчы сагъатха жууукъ кезиуде, тилек этерге юйню башына чыкъды. 10Сора, ач болуп, аны ашары келди; аш хазырлана тургъан заманда, Петерни кёлю кётюрюлюп, кёрюнюу кёрдю. 11Кёк ачылып, анга, уллу жабыу кибик бир зат, тёрт мюйюшюнден да къысылып жерге тюшюрюлгенин кёрдю. 12Аны ичинде уа, жер башында болгъан хар тюрлю тёрт аякълыла, кийик жаныуарла, сюркелип жюрюучюле эм кёкде учуучу къанатлыла бар эдиле. 13Сора анга бир ауаз: «Тур, Петер, кес да аша», – деди. 14Алай а Петер: «Угъай, Раббий, мен бир заманда да мурдар неда харам зат ашамагъанма», – деди. 15Ол заманда ауаз экинчи кере анга: «Аллах халал этгенлени сен харамгъа санама», – деди. 16Бу юч кере болду, сора ол жабыугъа ушагъан зат дагъыда кёкге кётюрюлдю. 17Петер, ол кёрюннген кёрюнюуню магъанасын ангыламай, сагъыш эте тургъан заманда уа, ма, Корнелий ийген кишиле, Шимонну юйюн сурап, къабакъ аллында тохтадыла. 18Сора къычырып: «Петер аталгъан Шимон мындамыды», – деп сордула. 19Петер ол кёрюнюуню юсюнден сагъыш эте тургъан заманда, Сыйлы Нюр анга: «Ма, юч адам сени излейдиле. 20Тур, тюш, бир арсар болмай ала бла бар; нек десенг аланы Мен ийгенме», – деди. 21Петер тюшюп, Корнелий анга ийген адамлагъа: «Сиз излеген менме, сиз не иш бла келгенсиз?» – деди. 22Ала уа: «Жюзбашчы Корнелий – тюзлюклю эмда Аллахдан къоркъгъан, битеу иудей миллет да ыразы болгъан бир адам – сени юйюне чакъырып, сени айтырыкъ сёзлеринге тынгыларгъа сыйлы мёлекден буйрукъ алгъанды», – дедиле. 23Сора Петер аланы, чакъырып, къонакъ этди; экинчи кюн а, туруп, ала бла кетди, Яффалы къарындашладан да бир къаууму аны биргесине кетдиле. 24Ючюнчю кюн ала Кесариягъа келдиле. Корнелий а кесини жууукъларын бла къаршы шуёхларын жыйып, аланы сакълай эди. 25Петер юйге киргенде, Корнелий аны аллына чыгъып, аны аякъларына аууп сежда этди. 26Петер а аны ёрге къобарып: «Тур, мен да адамма», – деди. 27Сора, аны бла сёлеше, юйге кирди. Анда кёп адамла жыйылып тургъанларын кёрюп, 28Алагъа: «Иудейлиге башха миллетли бла келишиу неда жууукълашыу, адетибизге къажау болгъанын сиз билесиз; алай а мен бир адамны да мурдаргъа неда харамгъа санамазгъа Аллах манга баям этгенди. 29Аны себепли мен, чакъырылгъанымлай, сёз да айтмай келгенме; алай бла мен сизге сорама: сиз мени не иш бла чакъыргъансыз?» – деди. 30Корнелий анга: «Тёрт кюн мындан алгъа кеси юйюмде бу сагъатха жууукъ тогъузунчу сагъатда тилек эте тура эдим; билмей тургъанлай, мени аллыма жарыкъ кийимли бир киши чыгъып, 31Манга: „Корнелий! Сени тилегинг къабыл болгъанды, садакъаларынгы да Аллах эсгергенди. 32Энди Яффагъа адамла ийип, Петер аталгъан Шимонну чакъырт: ол, юйю тенгиз къатында болгъан, тери ишлеучю Шимонну къонагъыды; ол келип санга айтыр“ дегенди. 33Ол сагъатдан мен санга адамла ийдим, сен да келгенинги иги этдинг. Энди уа биз барыбыз да Аллахны аллында турабыз, санга Аллахдан айтыргъа буюрулгъанланы барысына да тынгыларгъа хазырбыз», – деди. 34Петер, сёзюн башлап, былай айтды: «Аллахны адамлагъа бет этип къарамагъанын, 35Алай а хар миллетде да Андан къоркъгъан эм тюзлюк этген адамны къабыл этгенин кертиси да мен ангыладым. 36Аллах Израиль улулагъа Сёзюн ийгенди эм барысыны да Раббийи болгъан Масих Иссаны юсю бла жарашыулукъну Хайыр Хапарын билдиргенди. 37Ахия адамланы сууда кёмюлдюрюлюрге чакъыргъанындан сора, Галилеядан башлап битеу Иудеяда болуннган ишлени сиз билесиз: 38Аллах Сыйлы Нюр бла эм кюч бла Назаретли Иссаны къалай майлагъанын билесиз. Исса халкъгъа игилик эте эм ибилис бийлегенлени барын да сау эте айланнганды, нек десегиз Аллах Аны бла эди. 39Аны иудейлилени къыралында бла Иерусалимде битеу этген ишлерине биз шагъатбыз. Аны къачха асып ёлтюргендиле, 40Алай а Аллах Аны ючюнчю кюн тиргизгенди эмда Анга ачыкъ кёрюнюрге амал бергенди. 41Исса битеу халкъгъа тюйюл, жангыз бизге – Аллах алгъындан сайлагъан шагъатлагъа, Кеси ёлгенледен тиргизилгенден сора, Аны бла бирге ашагъан да, ичген да этгенлеге кёрюннгенди. 42Ол бизге: „Сауланы да, ёлгенлени да, Аллах белгили этген сюдюсю Олду“ деп халкъгъа билдирип шагъатлыкъ этерге буйрукъ бергенди. 43Иссаны юсюнден битеу файгъамбарла, Анга ийнаннган хар адамны гюняхлары Аны аты бла кечилликлерине шагъатлыкъ этедиле». 44Петер бу сёзлени айта тургъан заманда, аны сёзлерине тынгылагъанланы барысына да Сыйлы Нюр тюшдю. 45Петер бла келген сюннетли ийнаннганла, башха миллетлилеге да Сыйлы Нюрню саугъасы къуюлгъанына сейирсиндиле. 46Нек десегиз аланы, кеслери билмеген тилле бла сёлешип, Аллахны уллулугъуна махтау салгъанларын эшите эдиле. Ол заманда Петер: 47«Биз алгъаныбыз кибик, Сыйлы Нюрню алгъан бу адамлагъа сууда кёмюлдюрюлюрге къоймай ким тыяллыкъды?» – деди. 48Сора алагъа Масих Иссаны аты бла суу да кёмюлдюрюлюрге буюрду. Андан сора ала Петерден, ала бла бир бёлек кюн турурун тиледиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\